Skip to main content

De Vlaamse minister van Energie Zuhal Demir verwacht voor komend kalenderjaar 36,2 miljoen euro nodig te hebben voor de investeringspremie die consumenten kunnen aanvragen voor zonnepanelen.

Dat blijkt uit de begrotingsopmaak en beleids- en begrotingstoelichting van minister van Energie Zuhal Demir. Elke Vlaamse minister licht in de beleids- en begrotingstoelichting de beleids- en begrotingsprioriteiten voor het volgende kalenderjaar toe.

Renovatieverplichting

‘De sterk gestegen energieprijzen op de groothandelsmarkten hebben de afgelopen maanden geleid tot sterk oplopende energiefacturen voor gezinnen en bedrijven’, aldus Demir in de toelichting op haar begroting. ‘Het is daarom cruciaal om de initiatieven die zorgen voor een structurele daling van de energievraag, een verhoging van de hernieuwbare-energieproductie en een shift naar niet-fossiele brandstoffen versneld verder te zetten in 2023 en remediërende maatregelen te nemen om de stijging van de energiefactuur te beperken. Ik zal het komende jaar sterk inzetten op bijkomende energiebesparende maatregelen in de gebouwsector. Op 1 januari 2023 zal de renovatieverplichting voor woongebouwen ingaan, hetgeen een belangrijke stimulans zal betekenen om de renovatiegraad van de minst performante woningen te verhogen.’
Ook benadrukt ze dat de productie van hernieuwbare energie versneld moet toenemen om zo de Vlaamse afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. ‘In 2023 versterken we daarom de call groene warmte en voeren we een pv-verplichting in voor grote afnemers van elektriciteit en publieke organisaties.’

Stormloop premie

Uit de begrotingstoelichting van Demir blijkt dat ze rekening houdt met een stormloop op de premie voor thuisbatterijen die alleen nog in het eerste kwartaal beschikbaar is.

Voor de retroactieve investeringspremie voor zonnepaneeleigenaren die vorig jaar getroffen werden door de uitspraak van het Grondwettelijk Hof – die vernietigde op 14 januari 2021 in een uitspraak het recht voor Vlaamse eigenaren van zonnepanelen om 15 jaar het voordeel van de terugdraaiende teller te behouden – heeft minister Demir in 2023 nog 25,7 miljoen euro gebudgetteerd. Daarbij gaat het om de ‘reguliere’ retroactieve investeringspremie van maximaal 4.360 euro, maar ook om de retroactieve investeringspremie van maximaal 1.163 euro voor zonnepaneeleigenaren met een warmtepomp.

Uitrol zonnepanelen versnellen

Minister Demir besliste afgelopen maart om de doelstelling voor de uitrol van zonnepanelen in het Vlaamse Zonneplan voor de jaren 2022 en 2023 op te trekken van 300 naar 450 megawatt.

Demir maakte eerder al bekend dat de subsidie voor zonnepanelen die consumenten kunnen aanvragen ondanks oplopende wachttijden per 1 januari wordt gehalveerd van 1.500 naar 750 euro. Voor 2023 schat de minister 36,2 miljoen euro nodig te hebben. Dat is goed voor zo’n 240 tot 290 megawattpiek zonnepanelen, aangezien de maximale subsidie van 750 euro wordt toegekend aan systemen tot 6 kilowattpiek. Er is overigens een extra budget van 10,4 miljoen euro voor het via Energiehuizen begeleiden van gezinnen bij het plaatsen van pv-installaties.

Asbestverwijdering

In 2023 is er in Vlaanderen ook nog steeds subsidie beschikbaar voor het saneren van asbestdaken in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen. Er is 15 miljoen euro beschikbaar.

Minister Demir hierover: ‘Het plaatsen van zonnepanelen op asbestdaken is decretaal via het Materialendecreet verboden. Voor asbestdaken waarop de plaatsing van zonnepanelen beoogd wordt, is het dan ook noodzakelijk het volledige dak van asbestmaterialen te ontdoen. Om investeringen in pv te ondersteunen, wordt sinds 2022 een premie voorzien voor installatie van pv op niet-verwarmde, niet-residentiële gebouwen in combinatie met asbestverwijdering. Deze premie wordt verlengd voor eindfacturen in 2023.’

Bovengrens calls groene stroom verdwijnt

Tot slot blijkt uit de begrotingstoelichting van minister Demir dat in 2023 de bovengrens voor pv-installaties in de calls groene stroom zal verdwijnen. ‘De projecten met de laagste verhouding tussen investeringssteun en verwachte energieopbrengst worden eerst gerangschikt. Er wordt in deze calls ook een apart budget voorzien voor drijvende zonnepanelen en pv op marginale gronden, en vanaf einde 2022 voor pv op woongebouwen en voor energiegemeenschappen’, aldus Demir.

‘Voor de deelgroepen “PV op woongebouwen” en “PV in energiegemeenschappen” wordt in samenwerking met minister Somers een budget van in totaal 10 miljoen euro voorzien voor 2022, 2023 en 2024.’

Flexibiliteitsplan 2025 bijna klaar

Minister Demir meldt verder dat het Flexibiliteitsplan 2025 bijna klaar. Eerder stelde Vlaanderen al het Zonneplan 2025, het Windplan 2025 en het Warmteplan 2025 op. ‘Concreet wil ik met het Flexibiliteitsplan 2025 bestaande drempels wegwerken die nu een verdere flexibilisering van het energiesysteem tegen houden’, duidt Demir. ‘Denk aan stimulansen voor dynamische prijscontracten, slim laden van elektrische voertuigen, een verhoogd zelfverbruik op momenten dat massaal stroom wordt geïnjecteerd, een actieve deelname van netgebruikers in de stabiliteit van de elektriciteitsnetten, maar uiteraard ook sensibilisering, draagvlak en informatieverspreiding. De goedkeuring van het Flexibiliteitsplan 2025 is voorzien in het najaar van 2022. De opvolging en uitvoering ervan volgt dan vanaf 2023.’

Bron: Solarmagazine.nl, 31 oktober 2022