Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN (hierna: “AV”) ZONNEPANELEN FUTECH (BTW BE 0808.756.108) en FUTECH HOME (BTW BE 0541.398.669)

Klik hier om onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden in PDF-formaat te downloaden.

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN

1. Algemene voorwaarden

1-1 Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken integraal deel uit van, alle offertes, opdrachten, overeenkomsten en facturatie van BV FUTECH HOME (KBO-nr. 0541.398.669),  met maatschappelijke zetel te 3980Tessenderlo,Ambachtsstraat19,bus 2124, hierna “FUTECH”  met derden, hierna “de Klant”. Zoals uitdrukkelijk vermeld op de offerte/opdracht/overeenkomst gaat de Klant, door de aanvaarding hiervan, akkoord met de toepassing van deze algemene voorwaarden die substantieel zijn voor de uitvoering van de werken. Afwijken van deze voorwaarden is slechts mogelijk bij uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst.

1-2 Hierbij gelden volgende definities:

“Diensten”: de door de Klant bij FUTECH bestelde diensten, waaronder, maar niet beperkt tot de plaatsing, de installatie en het onderhoud van de Goederen.

“Goederen”: de door de Klant, overeenkomstig de bijzondere overeenkomst, offerte of schriftelijke opdrachtbevestiging, bestelde goederen.

2. Offertes en aanbiedingen

2-1 Tenzij tegenstrijdige bepaling is een offerte slechts geldig tijdens een periode van 30 kalenderdagen. FUTECH is slechts gebonden door een uitgebrachte offerte na schriftelijke orderbevestiging. De Klant is gerechtigd om af te zien van de bestelling indien hij binnen een termijn van 2 weken na de bestelling geen schriftelijke orderbevestiging heeft ontvangen.

2-2 Voor elk project afzonderlijk wordt een prijs op maat berekend, enkel geldig voor dit project, en niet voor andere (gelijkaardige) projecten.

3. Prijzen en prijsherziening  

3-1 Tenzij anders vermeld op de offertes zijn de door FUTECH vermelde prijzen steeds exclusief en aldus ten laste van de Klant: Alle taksen, retributies of rechten, inclusief de BTW, evenals transport- en verzekeringskosten (alsook een eventuele verhoging ervan tijdens de uitvoering van de overeenkomst / alle andere werken dewelke niet vermeld worden op de offerte dan wel huidige algemene voorwaarden/ nutteloze reis-en verplaatsingsuren dewelke worden gefactureerd aan het geldende uurloon en verplaatsingskosten aan kostprijs.

3-2 Het toepasselijk BTW-tarief wordt bepaald volgens de verklaring van de Klant. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om na te kijken of het juiste BTW-tarief is toegekend. Indien een ander tarief wettelijk van toepassing zou zijn, wordt het facturatiebedrag inclusief BTW gewijzigd. De Klant is aansprakelijk voor alle gevolgen die voortvloeien uit de verstrekte foutieve informatie en draagt het verschil tussen de facturatiebedragen.

3-3 Alle vermeldingen betreffende subsidies, premies, opbrengsten, voordelen en dergelijke zijn steeds indicatief en binden FUTECH niet. Wijzigingen kunnen geen recht tot vergoeding doen ontstaan lastens FUTECH. De Klant informeert zichzelf naar eventuele premies en de geldigheid ervan via energiesparen.be of gelijkaardige websites.

3-4 Alle werken en/of leveringen die niet expliciet werden voorzien in de offerte, bijzondere overeenkomst en/of schriftelijke orderbevestiging, worden geacht meerwerken en meerkosten te zijn op vraag van de Klant, en zullen als dusdanig in regie aangerekend worden tegen de geldende uurlonen en prijzen van materialen. De eventuele meerprijs der materialen en de eventuele prijs der meerwerken, die in regie worden uitgevoerd, worden vastgelegd in de overeenkomst. Bij gebreke van uitdrukkelijke prijsbepalingen in de overeenkomst vergen bestelde wijzigingen of meerwerken en de gevolgen ervan op de prijs en/of de planning het voorafgaande akkoord van beide Partijen dewelke in afwijking van artikel 1793 (oud) BW met alle rechtsmiddelen bewezen kunnen worden.

4. Verandering van omstandigheden

Partijen erkennen en aanvaarden de toepassing van artikel 5.74 B.W. inzake de overeenkomsten met FUTECH, en meer bepaald de vereiste van heronderhandelingen ingeval van verandering van omstandigheden volgens de modaliteiten en voorwaarden zoals hierin bepaald.

5. Facturatie en betaling  

5-1 Tenzij anders wordt overeengekomen, wordt de prijs gefactureerd naarmate de levering van materialen en de werken vorderen en waarbij FUTECH  het recht heeft om, ingeval van gedeeltelijke levering of werken, een factuur op te stellen voor het uitgevoerde/geleverde gedeelte, waarbij de overeengekomen betalingstermijn in acht dient te worden genomen.

5-2 FUTECH  kan een voorschot vragen in functie van de specificiteiten van de uit te voeren werken en te leveren materialen. In voorkomend geval wordt het bedrag van het voorschot uitdrukkelijk op de offerte/opdracht/overeenkomst vermeld, evenals het tijdstip waarop het voorschot dient te worden betaald.

5-3 De facturen moeten betaald worden binnen een termijn van 15 kalenderdagen na hun verzending. Gebeurt dit niet, dan zal door FUTECH  een eerste kosteloze herinnering aan de Klant worden verstuurd. Als de betaling niet plaatsvindt binnen 14 kalenderdagen vanaf ofwel de 3de werkdag na het verzenden van voormelde eerste kosteloze herinnering, ofwel de kalenderdag volgende op de datum van de herinnering verzonden via elektronische weg, worden de onbetaalde bedragen verhoogd met:

1.             een verwijlsinterest tegen de in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties bepaalde interestvoet, berekend naar rato van het aantal dagen betalingsachterstand vanaf de kalenderdag die volgt op de datum van verzending van voormelde kosteloze herinnering aan de consument;

2.               alsook een forfaitaire vergoeding die gelijk is aan:

•           Voor elke schuld tot en met 150 euro: 20 euro;

•              Voor elke schuld tussen 150,01 euro en 500 euro: 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro;

•              Voor elke schuld boven 500 euro: 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigd bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2.000 euro.

5-4 Aanvaarding van een gedeeltelijke betaling gebeurt onder alle voorbehoud en wordt conform artikel 1254 oud BW eerst toegerekend  op de nog niet betaalde interesten en de kosten.

5-5 Bij laattijdige betaling van een factuur zonder betwisting door de Klant behoudt FUTECH zich eveneens het recht voor om onmiddellijke betaling te eisen van alle andere al dan niet vervallen facturen, haar verdere werkzaamheden te staken en de overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden wegens toerekenbare contractuele wanprestatie ten laste van de Klant zonder dat dit in hoofde van de Klant aanleiding kan geven tot enige vorm van schadevergoeding of contractbreuk.

5-5 Op straffe van verval moet de Klant elke klacht over een factuur schriftelijk indienen bij FUTECH uiterlijk 15 kalenderdagen na factuurdatum, bij ontstentenis waaraan de factuur geacht wordt integraal te zijn aanvaard.

5-6 FUTECH heeft het recht om op elk ogenblik vanaf de contractsluiting te eisen dat de Klant voldoende waarborgen verleent om zijn solvabiliteit te bewijzen. Zodoende zal FUTECH voor orders met een waarde vanaf €10.000 excl. BTW voorafgaand een bankgarantie kunnen vragen.

6. Leverings- en uitvoeringsvoorwaarden

6-1 De Klant draagt de verantwoordelijkheid om alle documentatie en informatie, waarvan FUTECH aangeeft dat deze noodzakelijk of nuttig is voor de levering van de Goederen en/of Diensten, en/of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijk of nuttig is voor de levering van de Goederen en/of Diensten, tijdig en gestructureerd over te maken aan FUTECH. De Klant staat in voor de correctheid en volledigheid van de meegedeelde documentatie en informatie.

6-2 De Klant bevestigt dat hij/zij op de hoogte is dat voor de elektrische aansluiting van de installatie het gebouw zonder elektriciteit moet worden gezet. De Klant is hierbij zelf verantwoordelijk voor het correct afsluiten van zijn elektrische apparaten alsook voor het bewaren van de instellingen. Wanneer blijkt dat bepaalde toestellen na het afzetten van de elektriciteit niet meer correct functioneren kan FUTECH hier geenszins voor aansprakelijk worden gesteld.

6-3De verbintenissen van FUTECH beperken zich tot een nauwkeurige uitvoering (naar best vermogen) van de opdracht/overeenkomst. FUTECH gaat in geen geval een resultaatsverbintenis aan.

6-4 FUTECH heeft het recht de Goederen en/of Diensten in verschillende delen te leveren.

6-5FUTECH verbindt zich ertoe voor de levering van de Goederen en/of Diensten voldoende gekwalificeerde en geschikte personen ter beschikking te hebben. FUTECH beslist volledig discretionair welke personen de opdracht zullen uitvoeren. De Klant kan geen enkele aanspraak maken op een personeelslid of aangestelde van FUTECH om de opdracht uit te voeren. FUTECH behoudt zich eveneens het recht voor de personen, aangewezen voor de uitvoering van de opdracht te allen tijde te vervangendoor andere voldoende gekwalificeerde en geschikte personen.

6-6FUTECH mag te allen tijde en zonder vereiste van goedkeuring door de Klant, andere maar technisch en operatief gelijkwaardige onderdelen leveren indien zij dit om praktische, organisatorische en/of technische redenen noodzakelijk acht.

FUTECH is gerechtigd, op kosten van de Klant, aanvullende werken uit te voeren waarvan de noodzakelijkheid blijkt. Indien bepaalde componenten niet voorradig zijn, kan FUTECH de bijzondere overeenkomst en/of de schriftelijke orderbevestiging (gedeeltelijk) annuleren, zonder voorafgaande verwittiging en zonder dat de Klant zich hiervoor op FUTECH kan verhalen.

6-7De opgegeven leveringstermijnen zijn steedsindicatief, niet bindend voor FUTECH en maken geen essentieel bestanddeel van de overeenkomst uit tenzij anders en schriftelijk overeengekomen.In ieder geval neemt een opgegeven leverings- en/of uitvoeringstermijn slechts een aanvang na ontvangst door FUTECH van alle gegevens nodig voor de volledige uitvoering van de opdracht en na betaling van het eerste voorschot.

Desondanks zal FUTECH streven naar een leveringstermijn van 45 werkdagen, vanaf de datum waarop alle vergunningen verleend en alle wettelijke noodzakelijke werken uitgevoerd zijn, waarbij ondermeer volgende dagen niet als werkdagen worden beschouwd (niet-limitatieve opsomming): dagen waarop de weersomstandigheden de levering van de Goederen en/of Diensten onmogelijk maken gedurende tenminste 4 uren, evenals zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.

6-7 Wijzigingen in de bestelling of wijzigingen in de schriftelijke overeenkomst tussen FUTECH en de Klant, hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke uitvoerings- en/of leveringstermijnen vervallen.

6-9 Vertragingen in de uitvoering inzake een bindende uitvoeringstermijn die aan FUTECH toerekenbaar zijn, zullen aanleiding geven tot betaling van een forfaitaire vergoeding zoals vermeld in artikel 5-3.2 van huidige algemene voorwaarden, mits verzending van een schriftelijke kosteloze herinnering door de Klant aan FUTECH en na het verstrijken van een termijn van 14 kalenderdagen vermeerderd met 3 werkdagen na verzending van voormelde eerste herinnering, tenzij de herinnering via elektronische weg werd verzonden.

6-10 Zelfs in zoverre partijen zijn overeengekomen dat een welbepaalde leveringstermijn dient te worden beschouwd als een essentieel bestanddeel van de overeenkomst, zal FUTECH niet aansprakelijk zijn voor elke vertraging die bij de uitvoering der werken ontstaat ingevolge weersomstandigheden, overmacht, staking, leveringen van nutsvoorzieningen, verborgen verbreken, tekortkomingen van andere uitvoerders of van de Klant, of om welke reden dan ook. In geval van overschrijding van deze termijn(en), zullen de FUTECH en de Klant een redelijke bijkomende termijn overeenkomen.

6-11 Onverminderd de voorgaande bepalingen behoudt FUTECHzich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken in geval van niet-betaling van een factuur zonder gemotiveerd protest tot de factuur betaald wordt. Deze onderbreking zal een schorsing van de uitvoeringstermijn in hoofde van FUTECH uitmaken. FUTECH zal vervolgens binnen een redelijke termijn meedelen wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten,zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is tot aan de heropstart van de werken. FUTECH zal gerechtigd zijn om een voorschot te vorderen van 10% op de nog niet uitgevoerde werken. De Klant zal gehouden zijn om de bewezen schade geleden door FUTECH te vergoeden ingevolge deze schorsing.

6-12 Wanneer de uitvoeringstermijn opgeschort of onderbroken wordt door of op verzoek van de Klant of zijn aangestelde(n) (derden), dan zal FUTECH zal vervolgens binnen een redelijke termijn meedelen wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten,zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is tot aan de heropstart van de werken. De Klant zal gehouden zijn om de bewezen schade geleden door FUTECH te vergoeden ingevolge deze schorsing.

6-13FUTECH heeft het recht de werken geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen of te laten uitvoeren in onderaannemingzonderkennisgeving aan of goedkeuring van de Klant.

6-14 FUTECH behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst te schorsen en/of een onherroepelijke en onopzegbare waarborg of enige andere zekerheid te eisen ten belope van het bedrag van de aannemingssom, wanneer het vertrouwen van FUTECH in de kredietwaardigheid van de Klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de Klant en/of andere aanwijsbare gebeurtenissen zoals overlijden, omzetting, fusie, overname, overdracht, vereffening, staking van betaling, collectief of minnelijk akkoord, verzoek om uitstel van betaling, procedure inzake gerechtelijke reorganisatie, beslagwaardoor het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de Klant aangegane verbintenissen wordt geschonden.

6-15Indien de overeenkomst/offerte/orderbevestiging geen levering van Diensten omvat, vindt de levering van goederen plaats EXW Incoterms® 2010 waarbij de plaats van bestemming het bedrijfspand van FUTECH is. Indien wordt overeengekomen dat de Klant de Goederen komt ophalen, gebeurt dit steeds op diens eigen kosten en risico, en op de door FUTECH aangegeven tijd en plaats. Bij gebreke aan ophaling binnen de 5 werkdagen, is de Klant een stockagevergoeding verschuldigd van 1% van het volledige factuurbedrag per week. Indien de vooropgestelde termijn met meer dan 2 weken wordt overschreden, wordt de overeenkomst geacht te zijn opgezegd door de Klant, in overeenstemming met artikel 9-1 van huidige algemene voorwaarden.

7. Technische specificaties/bepalingen PV Installatie

7-1 Voor het bekomen van groenestroomcertificaten, in zoverre deze er zijn, dient het gebouw aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Het is de taak en de verantwoordelijkheid van de Klant om er voor te zorgen dat deze voorwaarden (bv. isolatie,…) in orde zijn bij installatie. In ieder geval draagt FUTECH inzake dit geen enkele kost. De Klant informeert zichzelf naar eventuele premies en de geldigheid ervan via energiesparen.be.

7-2 De kabelvoorzieningen in de woning naar de zekeringskast zijn inbegrepen in de prijs indien de afstand van de panelen tot de zekeringskast de 25m niet overschrijdt en indien er voor een opbouw kabelgoot geopteerd wordt. Als bij plaatsing van de PV installatie blijkt dat de basiselektriciteitsvoorzieningen van de woning niet voldoen aan de huidige wetgeving dan moet de Klant de nodige aanpassingen laten doen(bv.: aarding die niet in orde is, 3fase,…) op eigen kosten. Eventuele kosten of werken die nodig zijn om het plaatsen van de zonnepanelen mogelijk te maken (bv. dak sterkte, dakisolatie ,…) zijn niet in deze offerte inbegrepen en zijn ten laste van de klant. De Klant is gehouden nieuwe pannen ter beschikking te stellen om zo bij eventuele schade aan de bestaande pannen, de FUTECH installateurs toe te laten deze te vervangen. Indien de Klant geen nieuwe pannen voorziet, kan FUTECH onmogelijk het dak waterdichtachterlaten en zal de Klant onmogelijk waterschade op FUTECH kunnen verhalen. 3

7-3 De AREI keuring moet gebeuren op de met FUTECH afgesproken datum. De datum hiervoor kan maximaal één maal verplaatst worden, zo niet worden er een administratieve kost van 100 euro aangerekend..

7-4 Indien het systeemvermogen of aantal panelen wijzigt, ten gevolge van technische of economische redenen of productwijzigingen ,dan zal de prijs in dezelfde verhouding worden herberekend.

7-5 Indien bij plaatsbezoek blijkt door een meting dat de aardingsweerstand onvoldoende is (groter dan 30OHM) en er dus een extra aardingspunt voorzien dient te worden, zal de Klant hiervoor 325euro excl. btw aangerekend worden. Indien deze constatatie door een derde gebeurd, bv. tijdens de AREI keuring en hierdoor een tweede bezoek nodig is, zal ook deze aangerekend worden.

7-6 Van zodra de installatie aangesloten is op het net meldt de Klant dit aan zijn brandverzekering.

7-7 Op de installatie geldt volgende garantie: Op de panelen: Productgarantie: conform de overeenkomst in bijlage. FUTECH verwijst naar de producent van de panelen aangaande het rendement en de door deze producent gegeven garantie op de panelen. De garantietermijn begint te lopen van zodra het paneel aangesloten is op het net. De garantie dekt normale slijtage. Op de omvormer: De garantie op dit onderdeel is afhankelijk van de door de Klant gekozen formule, terug te vinden op de overeenkomst. Ook hier wordt enkel normaal gebruik gedekt conform de garantievoorwaarden van de fabrikant. Op het montagemateriaal: De garantie op dit onderdeel is afhankelijk van de door de Klant gekozen formule, terug te vinden op de overeenkomst in bijlage. Alle garanties zijn geldig indien de installatie jaarlijks onderhouden wordt zoals besproken in de onderhoudsgids die de Klant verklaart gekregen te hebben. De werken dienen ook uitgevoerd te worden door FUTECH om de garantie te houden. Van zodra er werken uitgevoerd worden door derden kan FUTECH in geen geval nog aansprakelijk gesteld worden. De Klant mag zelf in geen geval eigen materiaal of diensten ter beschikking stellen aan de installateurs (van FUTECH of diens onderaannemer). Indien dit wel zou gebeuren zal FUTECH in geen enkel geval aansprakelijk gesteld kunnen worden om de materialen of diensten te vergoeden. Alsook draagt FUTECH in geen geval garantie verantwoordelijkheid aangezien de materialen niet gecontroleerd werden door FUTECH.

7-8 Het is de Klant zijn verantwoordelijkheid om na te gaan dat de huidige meetinstallatie in twee richtingen kan meten en geschikt is om een optimaal rendement uit de zonnepanelen te  halen.  FUTECH  neemt  hier  geen  enkele  verantwoordelijkheid  in.

  1. Overmacht

8-1 Er is sprake van overmacht in geval van ontoerekenbare onmogelijkheid voor één van de partijen om haar verbintenis na te komen. Hierbij kan rekening worden gehouden met het onvoorzienbaar en het onvermijdbaar karakter van het beletsel tot nakoming.

Als overmacht kunnen o.a. volgende situaties in aanmerking worden genomen: elke situatie die aan de controle van één van de partijen ontsnapt, zoals brand, arbeidsconflicten (staking), pandemie, oorlog, opeising, embargo, algemene transporttekorten, energierestricties of energietekorten, onbeschikbaarheden van materialen en materieel, voor zover deze te wijten zijn aan een geval van overmacht zoals hierboven omschreven.

Bij definitieve overmacht zijn de partijen tegenover mekaar volledig bevrijd van hun verbintenissen en zal het contract ontbonden worden.

Bij tijdelijke overmacht is de nakoming van de verbintenis opgeschort voor de duur van de tijdelijke onmogelijkheid, vermeerderd met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten. Indien de opschorting onredelijk lang duurt ten aanzien van de oorspronkelijke vooropgestelde uitvoeringstermijn, dan beschikt elke partij over de mogelijkheid om het contract te ontbinden, na een voorafgaande ingebrekestelling die, 10 werkdagen na de verzending ervan, zonder reactie is gebleven.

8-2 Zodra een partij kennis heeft of behoort te hebben van een geval van overmacht, dient zij dit aan de andere partij schriftelijk te melden binnen de 10 werkdagen.

  1. Beëindiging van het contract

9-1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld heeft de Klant gedurende 5 dagen vanaf de ondertekening van de overeenkomst/orderbevestiging het recht om van zijn aankoop af te zien mits betaling van een forfaitaire som van 150,00 EUR.

9-2 Indien de Klant geheel of gedeeltelijk afziet van de overeengekomen werken na voormelde termijn, dan is deze conform art. 1794 oud BW gehouden FUTECH schadeloos te stellen voor al zijn uitgaven, al de arbeid, en alles wat de FUTECH bij die werken hadden kunnen winnen, hetgeen forfaitair wordt begroot op 30% van de niet uitgevoerde werken, onverminderd het recht van de FUTECH om zijn werkelijke schade aan te tonen indien deze hoger zou liggen. Dit onverminderd de gehoudenheid van de Klant om de uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf te vergoeden het recht van FUTECH om het voorschot blijvend te innen bij wijze van vergoeding voor de administratieve en technische voorbereiding voorafgegaan aan het project. Hierbijbehoudt FUTECH zich het recht voor de afgifte te weigeren van de documenten die door de Klant aan FUTECH werden toevertrouwd of door FUTECH werden bewerkt, tot de gehele betaling van alle aan FUTECH verschuldigde bedragen, zonder dat deze rechtstreeks betrekking hebben op de ingehouden Goederen.

9-3 De voortijdige ontbinding (artikel 5.90 al. 2 B.W.) is uitsluitend van toepassing in het geval de ene partij signalen ontvangt omtrent de insolvabiliteit van de andere partij, zoals daar zijn doch niet exhaustief: aanvraag CSR, dagvaarding in faillissement, gerechtelijke reorganisatie, procedure van beslag, incasso jegens de partij, etc..

  1. Oplevering, waarborgenaansprakelijkheid,onderhoudsverplichtingKlant

10-1 De Klant moet onmiddellijk bij de levering van de Goederen en/of Diensten een eerste verificatie uitvoeren. Deze verificatie heeft ondermeer betrekking op (louter exemplatieve opsomming): juiste Goederen en/of Diensten, volledige uitvoering van het order, gebruik van de correcte gegevens, zichtbare gebreken, etc. Direct verifieerbare afwijkingen moet de Klant onmiddellijk schriftelijk ter kennis brengen van FUTECH, bij gebreke waarvan hij geacht wordt de geleverde Goederen en/of Diensten te aanvaarden als overeengekomen. De Klant moet de geleverde Goederen en/of Diensten binnen de 48 uur na inontvangstname grondig keuren. Het in gebruik nemen, verwerken en/of doorverkopen geldt als oplevering.

In ieder geval zullen de Goederen en/of Diensten als aanvaard en opgeleverd worden beschouwd bij gebreke aanschriftelijk opmerkingen binnen de 8 dagen na beëindiging van de werken.

10-2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de oplevering zoals beschreven in dit artikel de enige oplevering, die tevens geldt als aanvaarding van de werken. De oplevering en aanvaarding van de werken sluit elk verhaal vanwege de Klant uit betreffende zichtbare gebreken of vertraging.

10-3 FUTECH is in geen geval aansprakelijk voor fouten te wijten aan foutieve, laattijdige en/of onvolledige informatie of gegevens zoals door de Klant meegedeeld, voor enige schade die voortvloeit uit wijzigingen die door de Klant en/of een derde aan de Goederen worden aangebracht, voor de verkeerde aanwending van de Goederen en/of voor het niet- naleven door de Klant van wettelijke en/of andere verplichtingen. Dit is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant. De Klant vrijwaart FUTECH volledig en draagt alle kosten voor alle eventuele aanspraken van derden in dit kader.

10-4 Kleine onvolkomenheden of onafgewerktheden, waarvan de waarde minder dan 20% van de prijs beloopt, alsook kleine wijzigingen/aanpassingen inzake de Goederen en/of Diensten, kunnen geenszins worden ingeroepen om de  oplevering te weigeren, tenzij uit de bestelbon uitdrukkelijk zou blijken dat deze aspecten voor de Klant een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst uitmaken. In voorkomend geval dient de Klant slechts te betalen ten belope van wat voor aanvaarding in aanmerking is genomen en dienen de eventuele gebreken binnen de maand te worden verholpen.

10-5 De werken worden eveneens onherroepelijk geacht te zijn opgeleverd indien (i) de Klant de werken in gebruik neemt of in gebruik laat nemen, (ii) de Klant zonder uitdrukkelijke instemming van FUTECH de werken aanpast of laat aanpassen, of werken uitvoert of laat uitvoeren door een derde aan, in, op of onder de uitgevoerde werken, of (iii) de Klant de prijs voor de werken volledig heeft betaald. De datum van de melding van de beëindiging van de werken geldt als datum van de oplevering, tenzij anders overeengekomen.

10-6Onverminderd een uitdrukkelijk afwijkend schriftelijk akkoord tussen FUTECH en de Klant, mag de Klant in geen geval de zaken terugsturen of eigenhandig de-installeren, werkzaamheden door derden laten uitvoeren, of een dekkings- (koop)overeenkomst afsluiten. FUTECH behoudt zich het recht voor om ter plaatse de gebreken en hun oorzaak te gaan vaststellen.

10-7 Gedurende een periode van 6 maanden na de oplevering is FUTECH aansprakelijk voor de lichte verborgen gebreken die niet gedekt zijn door de artikelen 1792 en 2270 van het oud Burgerlijk Wetboek. De Klant aanvaardt dat FUTECH nooit in solidum gehouden kan zijn met andere mede-contractanten van de Klant in geval van lichte verborgen gebreken die niet gedekt zijn door de artikelen 1792 en 2270 van het Oud Burgerlijk Wetboek. De Klant zal FUTECH slechts aanspreken voor zijn aandeel in de schade.

10-8 In geval van niet zichtbare gebreken of bewijsbare materiaal- of constructiefouten bestaat de tussenkomst van FUTECH er uitsluitend in dat hij de keuze heeft tussen (a) hetvervangen en/of corrigeren van de Goederen en/of Diensten, b) het terugnemen van het foutief/gebrekkig gedeelte van de Goederen en/of Diensten en de creditering van de aangerekende koopprijs.

10-9 Op straffe van verval van de aansprakelijkheid van FUTECH moet het gebrek door de Klant schriftelijk worden aangeklaagd binnen 48 uur vanaf de ontdekking ervan of vanaf de dag waarop het bekend had moeten zijn.

10-10 Elke rechtsvordering op die grond is maar ontvankelijk als ze ingesteld wordt binnen een termijn van 6 maanden na de dag dat de Klant kennis heeft gekregen of had moeten krijgen van het gebrek. Deze termijn wordt evenwel geschorst gedurende de termijn waarbij sprake is van ernstige onderhandelingen met het oog op het vinden van een oplossing voor het probleem.

10-11 Zowel voor wat betreft geleverde materialen of uitgevoerde werken, zal FUTECH, behoudens in geval van opzet, fraude, bedrog of zware fout, in geen geval aansprakelijk zijn voor enige vorm van immateriële, indirecte of gevolgschade (met inbegrip van doch niet uitsluitend: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade aan derden) geleden door de Klant rechtstreeks of onrechtstreeks vanwege enige vordering tot vrijwaring vanwege een derde.

  1. Overdracht van risico’s

De Klant dient ervoor te zorgen dat de goederen, materialen of installaties die door FUTECH geleverd moeten worden op een veilige manier kunnen worden gestockeerd. Voor zover de Klant voormelde verplichting naleeft, vindt de door de artikelen 1788 en 1789 van het oud Burgerlijk Wetboek beoogde overdracht van risico’s plaats als volgt: in geval van werken waarbij de materialen geïncorporeerd worden, naarmate de incorporatie vordert of in geval van levering, naargelang de levering plaatsvindt.

  1. Eigendomsvoorbehoud

12-1 De materialen die geleverd werden in het kader van dit contract blijven, zelfs na hun incorporatie, de eigendom van de FUTECH en de Klant is er slechts de houder van totdat de prijs, eventueel verhoogd met de hierboven vermelde verwijlinteresten, schadebeding en kosten, volledig is betaald.

12-2 De Klant dient steeds alle nodige maatregelen te treffen om de eigendomsrechten van FUTECH veilig te stellen, en zal hiervoor ondermeer, zonder hiertoe beperkt te zijn: (1) de nodige verzekeringspolissen afsluiten, en (2) alle mogelijke informatie m.b.t. deze eigendomsrechten, of enige bedreiging hiervan, overmaken aan FUTECH.

Bij (vermoedelijke) niet- nakoming van deze verplichtingen, moet de Klant FUTECH, op diens eerste verzoek, toestaan de Goederen binnen een termijn van tien werkdagen te komen de-installeren en ophalen, op kosten en risico van de Klant.

12-3FUTECH mag, na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling van de Klant wegens het niet naleven van zijn betalingsverplichting, de materialen, goederen of installaties weer losmaken en terugnemen zonder toestemming van de Klant. Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de Klant al zijn schulden aan de FUTECH heeft betaald. In elk geval moeten de voormelde rechten te goeder trouw worden uitgeoefend.

12-4De Klant verklaart zich, in de hypothese van een schending van het eigendomsvoorbehoud, expliciet akkoord met de vestiging van een pandrecht op de gerealiseerde verkoopprijs ten voordele van FUTECH en geeft FUTECH in zoverre dit nodig is, expliciet volmacht om de nodige inschrijvingen te doen teneinde dit pandrecht tegenstelbaar te maken aan derden.

  1. Intellectuele rechten

13-1 Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen,  alsmede de eventuele auteursrechten en andere industriële en intellectuele rechten blijven de eigendom van FUTECH en mogen op geen enkele wijze worden gedupliceerd, vermenigvuldigd of overgenomen worden, noch overgemaakt aan derden door de Klant zonder toestemming.

13-2 Bij overhandiging aan de Klant mogen zij niet misbruikt worden, noch door de Klant noch door derden. De Klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en FUTECH is gerechtigd desgevallend een forfaitaire schadevergoeding te eisen ten belope van 10% van de aannemingssom, onverminderd het recht van FUTECH om een hogere schadevergoeding te eisen in geval van hogere bewezen schade. In geval van misbruik dienen voormelde stukken op eerste verzoek aan FUTECH te  worden teruggegeven.

14. GDPR

14-1 De persoonsgegevens van de Klant worden door FUTECH verwerkt in het kader van de offerte voor de  opdracht met het oog op het klantenbeheer en de boekhoudingen zodoende opgenomen in een geautomatiseerd gegevensbestand.Deze gegevens kunnen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door FUTECH aangeboden prestaties, in het kader van de contractuele relatie tussen FUTECH en de Klant.

14-2 DeKlant kan haargegevensaltijdinkijkenen,zonodig,latenverbeterenofwissen,viaeeneenvoudigverzoekmet bewijs van identiteit dat gericht is aan FUTECH Voor vragen of klachten inzake gegevensverwerking kan deKlant altijd terecht bijdeGegevensbeschermingsautoriteit,Drukpersstraat35 te1000Brussel.

  1. Geschillen

15-1 Het Belgische recht is van toepassing op alle overeenkomsten dewelke met FUTECH worden afgesloten, als tevens de  interpretatie van de overeenkomsten.

15-2 In geval van enige vordering van FUTECH tegen de Klant, zijn de Hoven en Rechtbanken bevoegd van de woonplaats van de Klant. Ingeval van enige vordering van de Klant tegen FUTECH zijn de Rechtbanken van Hasselt exclusief bevoegd om daarvan kennis te nemen.