Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN (hierna: “AV”) ZONNEPANELEN FUTECH (BTW BE 0808.756.108) en FUTECH HOME (BTW BE 0541.398.669)

Klik hier om onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden in PDF-formaat te downloaden.

1. Niettegenstaande enige andersluidende communicatie in het verleden of de toekomst, aanvaardt de Klant door het aanvragen van een offerte bij of door het overmaken van een opdracht of order aan de BVBA FUTECH (BTW BE 0808.756.108), met maatschappelijke zetel te 3980 Tessenderlo, Ambachtsstraat 19, bus 2124, met ondernemingsnummer 0808.756.108 (hierna: “FUTECH”) dat enkel volgende normen van toepassing zijn op alle contractuele, precontractuele en buitencontractuele rechtsverhoudingen tussen FUTECH en de Klant, zowel huidige als toekomstige (in hiërarchisch dalende volgorde, het volgende bij ontstentenis of stilzwijgen van het vorige): (1) de schriftelijke en ondertekende bijzondere overeenkomst; (2) de schriftelijke orderbevestiging; (3) de bijzondere voorwaarden van toepassing op de betreffende overeenkomst; (4) de AV; (5) de Unidroit Principles; (6) het Belgische recht. FUTECH wijst alle andere normen en voorwaarden af, met de enkele uitzondering van die voorwaarden die FUTECH uitdrukkelijk ter aanvaarding ondertekent. Deze uitdrukkelijk ter aanvaarding ondertekende afwijkingen zijn slechts geldig voor het project waarop zij betrekking hebben en kunnen niet ingeroepen worden bij eventuele andere, zelfs gelijkaardige projecten. De eventuele nietigheid van één of meer clausules uit de AV doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. In geval van nietigheid van één of een deel van de clausules van de AV, zullen FUTECH en de Klant, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van de AV. FUTECH kan haar algemene en/of bijzondere voorwaarden op ieder moment wijzigen. De Nederlandstalige versie van de AV is de enige authentieke.

2. “Diensten”: de door de Klant bij FUTECH bestelde diensten, waaronder, maar niet beperkt tot de plaatsing, de installatie en het onderhoud van de Goederen.“Goederen”: de door de Klant, overeenkomstig de bijzondere overeenkomst, offerte of schriftelijke opdrachtbevestiging, bestelde goederen.“Klachtenbrief”: een aangetekend schrijven met vermelding van het factuurnummer en/of het nummer van de bijzondere overeenkomst, schriftelijke opdrachtbevestiging en/of offerte, met een nauwkeurige identificatie van de Goederen en Diensten, en een gedetailleerde opgave van de klacht, de niet-conformiteit en/of het gebrek.“Klant”: iedere persoon die, hetzij in eigen naam en voor eigen rekening, hetzij in naam en/of voor rekening van een derde, een beroep doet op FUTECH.

3. FUTECH kan alle offertes op gelijk welk ogenblik terugtrekken. In elk geval zijn alle offertes van FUTECH vrijblijvend, en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door de Klant. Een overeenkomst komt slechts tot stand zodra een persoon die bevoegd is FUTECH in rechte te verbinden, het order van de Klant schriftelijk bevestigt, dan wel zodra FUTECH met de uitvoering start. FUTECH is vrij de partijen te kiezen met wie zij een overeenkomst wenst aan te gaan.

4. Alle prijzen zijn BTW exclusief en worden in Euro uitgedrukt. Voor elk project afzonderlijk wordt een prijs op maat berekend, enkel geldig voor dit project, en niet voor andere (gelijkaardige) projecten. Het toepasselijk BTW-tarief wordt bepaald volgens de verklaring van de Klant. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om na te kijken of het juiste BTW-tarief is toegekend. Indien een ander tarief wettelijk van toepassing zou zijn, wordt het facturatiebedrag inclusief BTW gewijzigd. De Klant is aansprakelijk voor alle gevolgen die voortvloeien uit de verstrekte foutieve informatie en draagt het verschil tussen de facturatiebedragen. Alle werken en/of leveringen die niet expliciet werden voorzien in de offerte, bijzondere overeenkomst en/of schriftelijke orderbevestiging, worden geacht meerwerken en meerkosten te zijn op vraag van de Klant, en als dusdanig aangerekend. Bij valutaschommelingen, verhogingen van materiaal- en/of grondstofprijzen, van overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten, of verzekeringspremies, optredende tussen de ondertekening van de bijzondere overeenkomst en/of de orderbevestiging, enerzijds, en de definitieve levering, anderzijds, kan FUTECH de overeengekomen prijs evenredig verhogen. Alle vermeldingen betreffende subsidies, premies, opbrengsten, voordelen en dergelijke zijn steeds indicatief en binden FUTECH niet. Wijzigingen kunnen geen recht tot vergoeding doen ontstaan lastens FUTECH.  De klant informeert zichzelf naar eventuele premies en de geldigheid ervan via energiesparen.be of gelijkaardige websites. FUTECH kan steeds een voorschot vragen, in welk geval de verplichtingen van FUTECH volledig worden opgeschort tot de volledige betaling hiervan. Voor orders met een waarde vanaf €10.000, exclusief BTW, kan FUTECH voorafgaand een bankgarantie vragen.

5. De verbintenissen van FUTECH beperken zich tot een nauwkeurige uitvoering (naar best vermogen) van de bijzondere overeenkomst, of, indien geen bijzondere overeenkomst werd opgesteld, de orderbevestiging. FUTECH gaat in geen geval een resultaatsverbintenis aan. FUTECH verbindt zich ertoe voor de levering van de Goederen en/of Diensten voldoende gekwalificeerde en geschikte personen ter beschikking te hebben. FUTECH beslist volledig discretionair welke personen de opdracht zullen uitvoeren. De Klant kan geen enkele aanspraak maken op een personeelslid of aangestelde van FUTECH om de opdracht uit te voeren. FUTECH behoudt zich eveneens het recht voor de personen, aangewezen voor de uitvoering van de opdracht te allen tijde te vervangen door andere voldoende gekwalificeerde en geschikte personen. De Klant draagt de verantwoordelijkheid om alle documentatie en informatie, waarvan FUTECH aangeeft dat deze noodzakelijk of nuttig is voor de levering van de Goederen en/of Diensten, en/of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijk of nuttig is voor de levering van de Goederen en/of Diensten, tijdig en gestructureerd over te maken aan FUTECH. De Klant staat in voor de correctheid en volledigheid van de meegedeelde documentatie en informatie. FUTECH mag te allen tijde en zonder vereiste van goedkeuring door de Klant, andere maar technisch en operatief gelijkwaardige onderdelen leveren indien zij dit om praktische, organisatorische en/of technische redenen noodzakelijk acht. FUTECH is gerechtigd, op kosten van de Klant, aanvullende werken uit te voeren waarvan de noodzakelijkheid blijkt. Indien bepaalde componenten niet voorradig zijn, kan FUTECH de bijzondere overeenkomst en/of de schriftelijke orderbevestiging (gedeeltelijk) annuleren, zonder voorafgaande verwittiging en zonder dat de Klant zich hiervoor op FUTECH kan verhalen.

6. FUTECH zal streven naar een leveringstermijn van 45 werkdagen, vanaf de datum waarop alle vergunningen verleend en alle wettelijke noodzakelijke werken uitgevoerd zijn, waarbij ondermeer volgende dagen niet als werkdagen worden beschouwd (niet-limitatieve opsomming): dagen waarop de weersomstandigheden de levering van de Goederen en/of Diensten onmogelijk maken, evenals zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen. De opgegeven leveringstermijnen zijn steeds indicatief en maken geen essentieel bestanddeel van de overeenkomst uit. In geval van overschrijding van deze termijn(en), zullen FUTECH en de Klant een redelijke bijkomende termijn overeenkomen. FUTECH heeft het recht de Goederen en/of Diensten in verschillende delen te leveren. Gedeeltelijke levering, evenmin als enige termijnoverschrijding (oorspronkelijke noch bijkomende termijnen) kan aanleiding geven tot ontbinding van de bijzondere overeenkomst en/of de schriftelijke orderbevestiging, noch tot enige schadevergoeding. Wijzigingen in de offerte, bijzondere overeenkomst, schriftelijke orderbevestiging etc. hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde termijnen vervallen. FUTECH is niet aansprakelijk voor vertragingen als gevolg van het in gebreke blijven van leveranciers, de Klant of enige andere derde. Indien de bijzondere overeenkomst, offerte en/of schriftelijke orderbevestiging geen levering van Diensten omvat, vindt de levering van goederen plaats EXW Incoterms® 2010 waarbij de plaats van bestemming het bedrijfspand van Futech is. Indien wordt overeengekomen dat de Klant de Goederen komt ophalen, gebeurt dit steeds op diens eigen kosten en risico, en op de door FUTECH aangegeven tijd en plaats. Bij gebreke aan ophaling binnen de 5 werkdagen, is de Klant een stockagevergoeding verschuldigd van 1% van het volledige factuurbedrag per week. Indien de vooropgestelde termijn met meer dan 2 weken wordt overschreden, wordt de overeenkomst geacht te zijn opgezegd door de Klant, in overeenstemming met artikel 12 van de AV. Indien de bijzondere overeenkomst, offerte en/of schriftelijke orderbevestiging levering van Diensten omvat, gebeurt de levering van de Goederen op de plaats waar de Diensten worden geleverd overeenkomstig hetgeen bepaald in de bijzondere overeenkomst, offerte en/of schriftelijke orderbevestiging. De Klant moet onmiddellijk bij de levering van de Goederen en/of Diensten een eerste verificatie uitvoeren. Deze verificatie heeft ondermeer betrekking op (louter exemplatieve opsomming): juiste Goederen en/of Diensten, volledige uitvoering van het order, gebruik van de correcte gegevens, zichtbare gebreken, etc. Direct verifieerbare afwijkingen moet de Klant onmiddellijk ter kennis brengen van FUTECH door middel van een Klachtenbrief, bij gebreke waarvan hij geacht wordt de geleverde Goederen en/of Diensten te aanvaarden als overeengekomen. De Klant moet de geleverde Goederen en/of Diensten binnen de 48 uur na inontvangstname grondig keuren. Het in gebruik nemen, verwerken en/of doorverkopen geldt als definitieve oplevering. De Klant verliest in ieder geval het recht zich op enige non-conformiteit of gebrek te beroepen, indien hij FUTECH niet per Klachtenbrief op de hoogte brengt binnen de 48 uur nadat hij deze heeft ontdekt of behoorde te ontdekken, en ten laatste binnen een termijn van 1 maand na datum der eindfactuur. In geval van tijdige en correcte melding zal FUTECH naar eigen keuze en inzicht: (1) (een deel van) de Goederen en/of Diensten vervangen en/of corrigeren; of (2) het foutief gedeelte a rato crediteren, aan de prijs van de bijzondere overeenkomst of indien er geen bijzondere overeenkomst werd opgesteld, aan de prijs van de orderbevestiging. Een (gedeeltelijke) vervanging en/of correctie kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of verbreking van de bijzondere overeenkomst en/of schriftelijke opdrachtbevestiging. Klachten ontheffen de Klant in geen geval van zijn betalingsverplichting. De Klant is gehouden tot vergoeding van alle kosten naar aanleiding van onterechte klachten.

7. FUTECH is in geen geval aansprakelijk voor fouten te wijten aan foutieve, laattijdige en/of onvolledige informatie of gegevens zoals door de Klant meegedeeld, voor enige schade die voortvloeit uit wijzigingen die door de Klant en/of een derde aan de Goederen worden aangebracht, voor de verkeerde aanwending van de Goederen en/of voor het niet- naleven door de Klant van wettelijke en/of andere verplichtingen. Dit is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant. De Klant vrijwaart FUTECH volledig en draagt alle kosten voor alle eventuele aanspraken van derden in dit kader.FUTECH is in geen enkel geval gehouden tot het vergoeden van indirecte schade, noch van schade die het factuurbedrag en/of de door FUTECH aangegane polis BA-uitbating overstijgt. De Klant zal FUTECH volledig vrijwaren en verdedigen tegen alle vorderingen en procedures, inclusief deze van derden, voortvloeiend uit enig handelen of nalaten van de Klant, in strijd met de bijzondere overeenkomst, de schriftelijke orderbevestiging, en/of de AV. De Klant zal FUTECH volledig schadeloos stellen voor alle schade, ondermeer de gerechtskosten en de kosten m.b.t. juridische vertegenwoordiging, die ontstaan naar aanleiding van haar verdediging inzake de hiervoor vermelde vrijwaringsplichten. Onverminderd een uitdrukkelijk afwijkend schriftelijk akkoord tussen FUTECH en de Klant, mag de Klant in geen geval de zaken terugsturen of eigenhandig de-installeren, werkzaamheden door derden laten uitvoeren, of een dekkings- (koop)overeenkomst afsluiten. FUTECH behoudt zich het recht voor om ter plaatse de gebreken en hun oorzaak te gaan vaststellen.

8. FUTECH is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht of hardship. In geval van overmacht of hardship kan FUTECH naar eigen keuze en inzicht (1) de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk opschorten; (2) de bijzondere overeenkomst en/of schriftelijke orderbevestiging bij aangetekende brief ontbinden; en/of (3) de Klant uitnodigen om de uitvoeringsmodaliteiten te heronderhandelen. Indien de Klant niet te goeder trouw deelneemt aan de heronderhandelingen, kan FUTECH de rechtbank verzoeken nieuwe contractvoorwaarden te bepalen en/of de Klant tot schadevergoeding te veroordelen. Overmacht en hardship wordt op de ruimst mogelijke wijze gedefinieerd als elke gebeurtenis die ervoor zorgt dat FUTECH de Goederen en/of Diensten tijdelijk of definitief niet kan leveren, en bevat ondermeer, zonder hiertoe beperkt te zijn: onbeschikbaarheid en/of schaarste van materialen en/of grondstoffen, staking, oorlog, ziekte of ongevallen, bijzondere weersomstandigheden, communicatie- en informaticastoringen, overheidsmaatregelen, transport- en/of verplaatsingsbelemmeringen, in- en uitvoerbelemmeringen, panne, file, prijsfluctuaties, etc.

9. De Klant draagt de verantwoordelijkheid om: (1) alle documenten t.a.v. FUTECH te (laten) ondertekenen voor akkoord door een persoon die bevoegd is de Klant in rechte te verbinden; (2) alle noodzakelijke en nuttige informatie tijdig over te maken aan FUTECH; (3) FUTECH voorafgaand op de hoogte te brengen van mogelijke voorwaarden waaraan de dienstenprestaties en/of het materiaal dient te voldoen. Indien de levering van de Goederen en/of Diensten niet kan doorgaan als gevolg van omstandigheden eigen aan de wil van de Klant, is de Klant gehouden om FUTECH hiervan minstens 48u op voorhand te verwittigen per post of e-mail (info@futech.be). Bij gebrek aan dergelijke verwittiging zal bovenvermelde vergoeding minimaal 150 euro bedragen. Indien de Klant deze verplichtingen niet nakomt, heeft FUTECH het recht haar werkzaamheden (tijdelijk) te onderbreken en/of een vergoeding te vorderen voor de schade die zij heeft opgelopen als gevolg hiervan. De kosten van deze onderbreking gelden als vertraging in de zin van artikel 5 van de AV, en worden volledig gefactureerd aan de Klant. FUTECH heeft het recht de Klant als opzeggend te beschouwen in de zin van artikel 12 van de AV indien deze niet reageert binnen de 10 dagen volgend op de dag van verzending van een aangetekende ingebrekestelling van FUTECH naar de Klant toe.

10. De Klant moet zijn klachten met betrekking tot facturen binnen de vijftien werkdagen na ontvangst van de factuur aan FUTECH overmaken per Klachtenbrief. Het niet tijdig protesteren van een factuur, evenals de (gedeeltelijke) betaling van een factuur, geldt als aanvaarding van de desbetreffende factuur. Behoudens een uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen betalingsplan bij de betreffende overeenkomst zijn alle facturen betaalbaar veertien dagen na ontvangst van de factuur, door overschrijving op het bankrekeningnummer vermeld op de factuur. Er wordt geen korting toegestaan voor contante betalingen. Betalingen aan tussenpersonen zijn niet toegestaan. Enkel kwitanties ondertekend door personen die bevoegd zijn FUTECH in rechte te verbinden zijn geldig. De vermelding van de factuur in het uitgaande facturenboek van FUTECH geldt als vermoeden van verzending en ontvangst. Bij afwezigheid van enige andersluidende overeenkomst, stelt FUTECH, een voorschotfactuur op. De feitelijk gepresteerde uren worden onmiddellijk volgend op de levering van de Goederen en/of Diensten gefactureerd, rekening houdend met het voorschotfactuur, welk desgevallend in mindering zal worden gebracht. Ingeval van niet-betaling of onvolledige betaling op de vervaldag van één van de facturen: (1) geldt van rechtswege, en zonder ingebrekestelling een rentevoet van 12%, die jaarlijks wordt gekapitaliseerd;  (2) is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van € 150, onverminderd FUTECH’s recht om hogere schade te bewijzen; (3) is de Klant gehouden tot alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten; (4) worden alle andere, zelfs niet- vervallen facturen op de Klant onmiddellijk opeisbaar; (5) heeft FUTECH bovendien het recht al het materiaal, inclusief de Goederen, terug op te halen, en de (verdere) uitvoering van de betreffende en/of één of meerdere andere overeenkomsten met de Klant te schorsen en/of bij aangetekende brief te ontbinden, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is. Bij een eventuele heropstart wordt een heropstartkost aangerekend ten bedrage van 10% van de openstaande facturen; (6) behoudt FUTECH zich het recht voor de afgifte te weigeren van de documenten die door de Klant aan FUTECH werden toevertrouwd of door FUTECH werden bewerkt, tot de gehele betaling van alle aan FUTECH verschuldigde bedragen, zonder dat deze rechtstreeks betrekking hebben op de ingehouden Goederen. Aanvaarding van gedeeltelijke betaling gebeurt onder alle voorbehoud en wordt als volgt aangerekend: (1) inningskosten; (2) schadevergoeding; (3) intresten; (4) hoofdsommen. FUTECH behoudt zich het recht voor om in geval van verbreking van de bijzondere overeenkomst en/of schriftelijke orderbevestiging het voorschot blijvend te innen bij wijze van vergoeding voor de administratieve en technische voorbereiding voorafgegaan aan het project.

11. De eigendomsrechten gaan pas over na volledige betaling van de prijs, kosten, intresten en alle andere toebehoren. De Klant dient steeds alle nodige maatregelen te treffen om de eigendomsrechten van FUTECH veilig te stellen, en zal hiervoor ondermeer, zonder hiertoe beperkt te zijn: (1) de nodige verzekeringspolissen afsluiten, en (2) alle mogelijke informatie m.b.t. deze eigendomsrechten, of enige bedreiging hiervan, overmaken aan FUTECH. Bij (vermoedelijke) niet- nakoming van deze verplichtingen, moet de Klant FUTECH, op diens eerste verzoek, toestaan de Goederen binnen een termijn van tien werkdagen te komen de-installeren en ophalen, op kosten en risico van de Klant, met automatische ontbinding van de bijzondere overeenkomst en/of de schriftelijke orderbevestiging tot gevolg. De Klant verklaart zich, in de hypothese van een schending van het eigendomsvoorbehoud, expliciet akkoord met de vestiging van een pandrecht op de gerealiseerde verkoopprijs ten voordele van FUTECH en geeft FUTECH in zoverre dit nodig is, expliciet volmacht om de nodige inschrijvingen te doen teneinde dit pandrecht tegenstelbaar te maken aan derden. De Klant is bij schending van het eigendomsvoorbehoud eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het totale factuurbedrag.

12. De Klant bevestigd dat hij/zij op de hoogte is dat voor de elektrische aansluiting van de installatie het gebouw zonder elektriciteit moet worden gezet. De Klant is hierbij zelf verantwoordelijk voor het correct afsluiten van zijn elektrische apparaten alsook voor het bewaren van de instellingen. Wanneer blijkt dat bepaalde toestellen na het afzetten van de elektriciteit niet meer correct functioneren kan FUTECH hier geenszins voor aansprakelijk worden gesteld.  Indien er evenwel al een interventie geweest is vanuit Futech waaruit voorgaande blijkt dan zal dit in regie aan de klant gefactureerd worden.

13. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld heeft de klant gedurende 5 dagen vanaf de ondertekening van de bijzondere overeenkomst en/of schriftelijke orderbevestiging het recht van zijn aankoop af te zien mits betaling van een forfaitaire som van 150 euro. Indien de Klant na afloop van deze termijn afziet van zijn aankoop zal er een forfaitaire vergoeding van 30% van het totale bedrag van de offerte, met een minimum van 500 euro, te verhogen met de waarde van hetgeen op het ogenblik van de annulatie reeds uitgevoerd is en/of verschuldigd is aan de toeleveranciers van FUTECH en tenzij schriftelijk bewijs van meerschade.’ Dit bedrag geldt als vergoeding voor technische en administratieve voorbereiding en nazorg. De opzeg dient te gebeuren per aangetekend schrijven verzonden naar de maatschappelijke zetel en ter attentie van FUTECH.

14. FUTECH heeft het recht om (een deel van) de Diensten in onderaanneming te geven, zonder kennisgeving aan of goedkeuring van de Klant. Indien FUTECH optreedt als onderaannemer, heeft FUTECH een rechtstreekse vordering op de opdrachtgever, ten belope van wat laatstgenoemde aan de medecontractant-hoofdaannemer verschuldigd is op het ogenblik van het instellen van de rechtstreekse vordering en dit conform art. 1798 B.W. Indien FUTECH optreedt als onderaannemer, heeft FUTECH bovendien een pandrecht op alle schuldvorderingen van de medecontractant-hoofdaannemer, die voortkomen uit het aannemingscontract met betrekking tot het werk waarvoor op FUTECH als onderaannemer een beroep werd gedaan. De medecontractant-hoofdaannemer verklaart zich expliciet akkoord met de vestiging van voornoemd pandrecht in het voordeel van FUTECH als onderaannemer en geeft FUTECH in zoverre dit nodig is, expliciet volmacht om de nodige inschrijvingen te doen teneinde dit pandrecht tegenstelbaar te maken aan derden. De in dit artikel vermelde rechtstreekse vordering, evenals het in dit artikel opgenomen pandrecht, hebben niet enkel betrekking op de desbetreffende schuldvorderingen, maar ook op de accessoria, zoals de verwijlinteresten en de eventuele vergoeding krachtens strafbeding. De hoofdaannemer van FUTECH maakt zich sterk dat de opdrachtgever de in dit artikel omschreven rechtstreekse vordering en pandrecht erkent en zal respecteren.

15. Het eventueel of zelfs herhaaldelijk niet toepassen van enig recht kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en leidt niet tot rechtsverwerking.

16. In overeenstemming met de Wet op de Financiële Zekerheden d.d. 15 december 2004, compenseren en verrekenen FUTECH en de Klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen hen beiden steeds maar de grootste schuldvordering per saldo overblijft. Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen deze schuldvergelijking.

17. In geval van enige verandering in de toestand van de Klant, zoals overlijden, omzetting, fusie, overname, overdracht, vereffening, staking van betaling, collectief of minnelijk akkoord, verzoek om uitstel van betaling, procedure in het kader van de wet continuïteit ondernemingen stopzetting van activiteit, beslag of enige andere omstandigheid die het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Klant kunnen schaden, houdt FUTECH zich het recht voor om wegens dat loutere feit: hetzij de uitvoering van één of meerdere overeenkomsten met de Klant op te schorten tot het ogenblik dat de Klant afdoende zekerheden biedt voor zijn betaling; hetzij één of meerdere overeenkomsten met de Klant ontbonden te verklaren vanaf de datum van verzending van de ontbinding, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht van FUTECH om bijkomende schadevergoeding te vorderen.

18. FUTECH blijft de exclusieve titularis van alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de door FUTECH aan de Klant geleverde Goederen en/of Diensten. De Klant garandeert FUTECH dat door de Klant verstrekte gegevens geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. Alle documenten en/of informatie van welke aard ook, die aan de Klant worden verstrekt, moeten vertrouwelijk behandeld worden, blijven eigendom van FUTECH, mogen niet aan derden worden meegedeeld, noch (in)direct gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij bestemd zijn. Op eerste verzoek moeten deze documenten worden teruggeven. Deze verplichtingen blijven van kracht, minstens totdat de desbetreffende informatie, zonder fout van de Klant, publiek gekend is.

19. De Klant geeft aan FUTECH de toelating om de door de Klant verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Deze gegevens kunnen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door FUTECH aangeboden prestaties, in het kader van de contractuele relatie tussen FUTECH en de Klant. De Klant kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de Klant geen commerciële informatie van FUTECH meer wenst te ontvangen, dient de Klant FUTECH hiervan op de hoogte te brengen. FUTECH garandeert dat zij steeds de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens naleeft bij de verwerking van persoonsgegevens. 20. In geval van betwisting heeft FUTECH de keuze om de zaak in te leiden bij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement te Hasselt dan wel om de zaak in te leiden in het gerechtelijk arrondissement van de woonplaats of maatschappelijke zetel van de Klant.

BIJZONDERE VOORWAARDEN FUTECH- ZONNEPANELEN

1.Voor het bekomen van groenestroomcertificaten, in zoverre deze er zijn, dient het gebouw aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Het is de taak en de verantwoordelijkheid van de  klant om er voor te zorgen dat deze voorwaarden (vb isolatie,…) in orde zijn bij installatie. In ieder geval draagt FUTECH inzake dit geen enkele kost. De klant informeert zichzelf naar eventuele premies en de geldigheid ervan via energiesparen.be.

2. De kabelvoorzieningen in de woning naar de zekeringskast zijn inbegrepen in de prijs indien de afstand van de panelen tot de zekeringskast de 25m niet overschrijdt en indien er voor een opbouw kabelgoot geopteerd wordt. Als bij plaatsing van de PVinstallatie blijkt dat de basiselektriciteitsvoorzieningen van de woning niet voldoen aan de huidige wetgeving dan moet de klant de nodige aanpassingen laten doen(vb: aarding die niet in orde is, 3fase,…) op eigen kosten. Eventuele kosten of werken die nodig zijn om het plaatsen van de zonnepanelen mogelijk te maken (vb dak sterkte, dakisolatie ,…) zijn niet in deze offerte inbegrepen en zijn ten laste van de klant. De klant is gehouden nieuwe pannen ter beschikking te stellen om zo bij eventuele schade aan de bestaande pannen, de FUTECH installateurs toe te laten deze te vervangen. Indien de klant geen nieuwe pannen voorziet, kan FUTECH onmogelijk het dak waterdicht achterlaten en zal de klant onmogelijk waterschade op FUTECH kunnen verhalen.

3. De AREI keuring moet gebeuren op de met FUTECH afgesproken datum. De datum hiervoor kan maximaal één maal verplaatst worden, zo niet worden er een administratieve kost van 100 euro aangerekend..

4.  Indien het systeemvermogen of aantal panelen wijzigt, ten gevolge van technische of economische redenen of productwijzigingen ,dan zal de prijs in dezelfde verhouding worden herberekend.

5. Indien bij plaats bezoek blijkt door een meting dat de aardingsweerstand onvoldoende is (groter dan 30OHM) en er dus een extra aardingspunt voorzien dient te worden, zal de klant hiervoor 325euro excl btw aangerekend worden. Indien deze constatatie door een derde gebeurd, bv tijdens de AREI keuring en hierdoor een tweede bezoek nodig is, zal ook deze aangerekend worden.

6. Van zodra de installatie aangesloten is op het net meldt de klant dit aan zijn brandverzekering.

7. Op de installatie geldt volgende garantie: Op de panelen: Productgarantie: conform de overeenkomst in bijlage. FUTECH verwijst naar de producent van de panelen aangaande het rendement en de door deze producent gegeven garantie op de panelen. De garantietermijn begint te lopen van zodra het paneel aangesloten is op het net. De garantie dekt normale slijtage. Op de omvormer: De garantie op dit onderdeel is afhankelijk van de door de klant gekozen formule, terug te vinden op de overeenkomst. Ook hier wordt enkel normaal gebruik gedekt conform de garantievoorwaarden van de fabrikant. Op het montagemateriaal: De garantie op dit onderdeel is afhankelijk van de door de  klant gekozen formule, terug te vinden op de overeenkomst in bijlage. Alle garanties zijn geldig indien de installatie jaarlijks onderhouden wordt zoals besproken in de onderhoudsgids die de klant verklaart gekregen te hebben. De werken dienen ook uitgevoerd te worden door FUTECH om de garantie te houden. Van zodra er werken uitgevoerd worden door derden  kan FUTECH in geen geval nog aansprakelijk gesteld worden. De klant mag zelf in geen geval eigen materiaal of diensten ter beschikking stellen aan de installateurs (van FUTECH of diens onderaannemer). Indien dit wel zou gebeuren zal FUTECH in geen enkel geval aansprakelijk gesteld kunnen worden om de materialen of diensten te vergoeden. Alsook draagt FUTECH in geen geval garantie verantwoordelijkheid aangezien de materialen niet gecontroleerd werden door FUTECH.

8. Het is de klant zijn verantwoordelijkheid om na te gaan dat de huidige meetinstallatie in twee richtingen kan meten en geschikt is om een optimaal rendement uit de zonnepanelen te halen. FUTECH neemt hier geen enkele verantwoordelijkheid in.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN (hierna: “AV”) ZONNEBOILER FUTECH HOME (BTW BE 0541.398.669)

1. Niettegenstaande enige andersluidende communicatie in het verleden of de toekomst, aanvaardt de Klant door het aanvragen van een offerte bij of door het overmaken van een opdracht of order aan de BVBA FUTECH HOME (BTW BE 0541.398.669), met maatschappelijke zetel te 3980 Tessenderlo, Ambachtsstraat 19, bus 2124, met ondernemingsnummer 0541.398.669 (hierna: “FUTECH”) dat enkel volgende normen van toepassing zijn op alle contractuele, precontractuele en buitencontractuele rechtsverhoudingen tussen FUTECH en de Klant, zowel huidige als toekomstige (in hiërarchisch dalende volgorde, het volgende bij ontstentenis of stilzwijgen van het vorige): (1) de schriftelijke en ondertekende bijzondere overeenkomst; (2) de schriftelijke orderbevestiging; (3) de bijzondere voorwaarden van toepassing op de betreffende overeenkomst; (4) de AV; (5) de Unidroit Principles; (6) het Belgische recht. FUTECH wijst alle andere normen en voorwaarden af, met de enkele uitzondering van die voorwaarden die FUTECH uitdrukkelijk ter aanvaarding ondertekent. Deze uitdrukkelijk ter aanvaarding ondertekende afwijkingen zijn slechts geldig voor het project waarop zij betrekking hebben en kunnen niet ingeroepen worden bij eventuele andere, zelfs gelijkaardige projecten. De eventuele nietigheid van één of meer clausules uit de AV doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. In geval van nietigheid van één of een deel van de clausules van de AV, zullen FUTECH en de Klant, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van de AV. FUTECH kan haar algemene en/of bijzondere voorwaarden op ieder moment wijzigen. De Nederlandstalige versie van de AV is de enige authentieke.

2. “Diensten”: de door de Klant bij FUTECH bestelde diensten, waaronder, maar niet beperkt tot de plaatsing, de installatie en het onderhoud van de Goederen.“Goederen”: de door de Klant, overeenkomstig de bijzondere overeenkomst, offerte of schriftelijke opdrachtbevestiging, bestelde goederen.“Klachtenbrief”: een aangetekend schrijven met vermelding van het factuurnummer en/of het nummer van de bijzondere overeenkomst, schriftelijke opdrachtbevestiging en/of offerte, met een nauwkeurige identificatie van de Goederen en Diensten, en een gedetailleerde opgave van de klacht, de niet-conformiteit en/of het gebrek.“Klant”: iedere persoon die, hetzij in eigen naam en voor eigen rekening, hetzij in naam en/of voor rekening van een derde, een beroep doet op FUTECH.

3. FUTECH kan alle offertes op gelijk welk ogenblik terugtrekken. In elk geval zijn alle offertes van FUTECH vrijblijvend, en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door de Klant. Een overeenkomst komt slechts tot stand zodra een persoon die bevoegd is FUTECH in rechte te verbinden, het order van de Klant schriftelijk bevestigt, dan wel zodra FUTECH met de uitvoering start. FUTECH is vrij de partijen te kiezen met wie zij een overeenkomst wenst aan te gaan.Alle prijzen zijn BTW exclusief en worden in Euro uitgedrukt. Voor elk project afzonderlijk wordt een prijs op maat berekend, enkel geldig voor dit project, en niet voor andere (gelijkaardige) projecten. Het toepasselijk BTW-tarief wordt bepaald volgens de verklaring van de Klant. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om na te kijken of het juiste BTW-tarief is toegekend. Indien een ander tarief wettelijk van toepassing zou zijn, wordt het facturatiebedrag inclusief BTW gewijzigd. De Klant is aansprakelijk voor alle gevolgen die voortvloeien uit de verstrekte foutieve informatie en draagt het verschil tussen de facturatiebedragen. Alle werken en/of leveringen die niet expliciet werden voorzien in de offerte, bijzondere overeenkomst en/of schriftelijke orderbevestiging, worden geacht meerwerken en meerkosten te zijn op vraag van de Klant, en als dusdanig aangerekend. Bij valutaschommelingen, verhogingen van materiaal- en/of grondstofprijzen, lonen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten, of verzekeringspremies, optredende tussen de ondertekening van de bijzondere overeenkomst en/of de orderbevestiging, enerzijds, en de definitieve levering, anderzijds, kan FUTECH de overeengekomen prijs evenredig verhogen. Alle vermeldingen betreffende subsidies, premies, opbrengsten, voordelen en dergelijke zijn steeds indicatief en binden FUTECH niet. Wijzigingen kunnen geen recht tot vergoeding doen ontstaan lastens FUTECH. De klant informeert zichzelf naar eventuele premies en de geldigheid ervan via energiesparen.be of gelijkaardige websites. FUTECH kan steeds een voorschot vragen, in welk geval de verplichtingen van FUTECH volledig worden opgeschort tot de volledige betaling hiervan. Voor orders met een waarde vanaf €10.000, exclusief BTW, kan FUTECH voorafgaand een bankgarantie vragen.

5. De verbintenissen van FUTECH beperken zich tot een nauwkeurige uitvoering (naar best vermogen) van de bijzondere overeenkomst, of, indien geen bijzondere overeenkomst werd opgesteld, de orderbevestiging. FUTECH gaat in geen geval een resultaatsverbintenis aan. FUTECH verbindt zich ertoe voor de levering van de Goederen en/of Diensten voldoende gekwalificeerde en geschikte personen ter beschikking te hebben. FUTECH beslist volledig discretionair welke personen de opdracht zullen uitvoeren. De Klant kan geen enkele aanspraak maken op een personeelslid of aangestelde van FUTECH om de opdracht uit te voeren. FUTECH behoudt zich eveneens het recht voor de personen, aangewezen voor de uitvoering van de opdracht te allen tijde te vervangen door andere voldoende gekwalificeerde en geschikte personen. De Klant draagt de verantwoordelijkheid om alle documentatie en informatie, waarvan FUTECH aangeeft dat deze noodzakelijk of nuttig is voor de levering van de Goederen en/of Diensten, en/of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijk of nuttig is voor de levering van de Goederen en/of Diensten, tijdig en gestructureerd over te maken aan FUTECH. De Klant staat in voor de correctheid en volledigheid van de meegedeelde documentatie en informatie. FUTECH mag te allen tijde en zonder vereiste van goedkeuring door de Klant, andere maar technisch en operatief gelijkwaardige onderdelen leveren indien zij dit om praktische, organisatorische en/of technische redenen noodzakelijk acht. FUTECH is gerechtigd, op kosten van de Klant, aanvullende werken uit te voeren waarvan de noodzakelijkheid blijkt. Indien bepaalde componenten niet voorradig zijn, kan FUTECH de bijzondere overeenkomst en/of de schriftelijke orderbevestiging (gedeeltelijk) annuleren, zonder voorafgaande verwittiging en zonder dat de Klant zich hiervoor op FUTECH kan verhalen.

6. FUTECH zal streven naar een leveringstermijn van 45 werkdagen, vanaf de datum waarop alle vergunningen verleend en alle wettelijke noodzakelijke werken uitgevoerd zijn, waarbij ondermeer volgende dagen niet als werkdagen worden beschouwd (niet-limitatieve opsomming): dagen waarop de weersomstandigheden de levering van de Goederen en/of Diensten onmogelijk maken, evenals zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen. De opgegeven leveringstermijnen zijn steeds indicatief en maken geen essentieel bestanddeel van de overeenkomst uit. In geval van overschrijding van deze termijn(en), zullen FUTECH en de Klant een redelijke bijkomende termijn overeenkomen. FUTECH heeft het recht de Goederen en/of Diensten in verschillende delen te leveren. Gedeeltelijke levering, evenmin als enige termijnoverschrijding (oorspronkelijke noch bijkomende termijnen) kan aanleiding geven tot ontbinding van de bijzondere overeenkomst en/of de schriftelijke orderbevestiging, noch tot enige schadevergoeding. Wijzigingen in de offerte, bijzondere overeenkomst, schriftelijke orderbevestiging etc. hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde termijnen vervallen. FUTECH is niet aansprakelijk voor vertragingen als gevolg van het in gebreke blijven van leveranciers, de Klant of enige andere derde. Indien de bijzondere overeenkomst, offerte en/of schriftelijke orderbevestiging geen levering van Diensten omvat, vindt de levering van goederen plaats EXW Incoterms® 2010 waarbij de plaats van bestemming het bedrijfspand van Futech is. Indien wordt overeengekomen dat de Klant de Goederen komt ophalen, gebeurt dit steeds op diens eigen kosten en risico, en op de door FUTECH aangegeven tijd en plaats. Bij gebreke aan ophaling binnen de 5 werkdagen, is de Klant een stockagevergoeding verschuldigd van 1% van het volledige factuurbedrag per week. Indien de vooropgestelde termijn met meer dan 2 weken wordt overschreden, wordt de overeenkomst geacht te zijn opgezegd door de Klant, in overeenstemming met artikel 12 van de AV. Indien de bijzondere overeenkomst, offerte en/of schriftelijke orderbevestiging levering van Diensten omvat, gebeurt de levering van de Goederen op de plaats waar de Diensten worden geleverd overeenkomstig hetgeen bepaald in de bijzondere overeenkomst, offerte en/of schriftelijke orderbevestiging. De Klant moet onmiddellijk bij de levering van de Goederen en/of Diensten een eerste verificatie uitvoeren. Deze verificatie heeft ondermeer betrekking op (louter exemplatieve opsomming): juiste Goederen en/of Diensten, volledige uitvoering van het order, gebruik van de correcte gegevens, zichtbare gebreken, etc. Direct verifieerbare afwijkingen moet de Klant onmiddellijk ter kennis brengen van FUTECH door middel van een Klachtenbrief, bij gebreke waarvan hij geacht wordt de geleverde Goederen en/of Diensten te aanvaarden als overeengekomen. De Klant moet de geleverde Goederen en/of Diensten binnen de 48 uur na inontvangstname grondig keuren. Het in gebruik nemen, verwerken en/of doorverkopen geldt als definitieve oplevering. De Klant verliest in ieder geval het recht zich op enige non-conformiteit of gebrek te beroepen, indien hij FUTECH niet per Klachtenbrief op de hoogte brengt binnen de 48 uur nadat hij deze heeft ontdekt of behoorde te ontdekken, en ten laatste binnen een termijn van 1 maand na datum der eindfactuur. In geval van tijdige en correcte melding zal FUTECH naar eigen keuze en inzicht: (1) (een deel van) de Goederen en/of Diensten vervangen en/of corrigeren; of (2) het foutief gedeelte a rato crediteren, aan de prijs van de bijzondere overeenkomst of indien er geen bijzondere overeenkomst werd opgesteld, aan de prijs van de orderbevestiging. Een (gedeeltelijke) vervanging en/of correctie kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of verbreking van de bijzondere overeenkomst en/of schriftelijke opdrachtbevestiging. Klachten ontheffen de Klant in geen geval van zijn betalingsverplichting. De Klant is gehouden tot vergoeding van alle kosten naar aanleiding van onterechte klachten.

7. FUTECH is in geen geval aansprakelijk voor fouten te wijten aan foutieve, laattijdige en/of onvolledige informatie of gegevens zoals door de Klant meegedeeld, voor enige schade die voortvloeit uit wijzigingen die door de Klant en/of een derde aan de Goederen worden aangebracht, voor de verkeerde aanwending van de Goederen en/of voor het niet- naleven door de Klant van wettelijke en/of andere verplichtingen. Dit is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant. De Klant vrijwaart FUTECH volledig en draagt alle kosten voor alle eventuele aanspraken van derden in dit kader. FUTECH is in geen enkel geval gehouden tot het vergoeden van indirecte schade, noch van schade die het factuurbedrag en/of de door FUTECH aangegane polis BA-uitbating overstijgt. De Klant zal FUTECH volledig vrijwaren en verdedigen tegen alle vorderingen en procedures, inclusief deze van derden, voortvloeiend uit enig handelen of nalaten van de Klant, in strijd met de bijzondere overeenkomst, de schriftelijke orderbevestiging, en/of de AV. De Klant zal FUTECH volledig schadeloos stellen voor alle schade, ondermeer de gerechtskosten en de kosten m.b.t. juridische vertegenwoordiging, die ontstaan naar aanleiding van haar verdediging inzake de hiervoor vermelde vrijwaringsplichten. Onverminderd een uitdrukkelijk afwijkend schriftelijk akkoord tussen FUTECH en de Klant, mag de Klant in geen geval de zaken terugsturen of eigenhandig de-installeren, werkzaamheden door derden laten uitvoeren, of een dekkings- (koop)overeenkomst afsluiten. FUTECH behoudt zich het recht voor om ter plaatse de gebreken en hun oorzaak te gaan vaststellen.

8. FUTECH is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht of hardship. In geval van overmacht of hardship kan FUTECH naar eigen keuze en inzicht (1) de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk opschorten; (2) de bijzondere overeenkomst en/of schriftelijke orderbevestiging bij aangetekende brief ontbinden; en/of (3) de Klant uitnodigen om de uitvoeringsmodaliteiten te heronderhandelen. Indien de Klant niet te goeder trouw deelneemt aan de heronderhandelingen, kan FUTECH de rechtbank verzoeken nieuwe contractvoorwaarden te bepalen en/of de Klant tot schadevergoeding te veroordelen. Overmacht en hardship wordt op de ruimst mogelijke wijze gedefinieerd als elke gebeurtenis die ervoor zorgt dat FUTECH de Goederen en/of Diensten tijdelijk of definitief niet kan leveren, en bevat ondermeer, zonder hiertoe beperkt te zijn: onbeschikbaarheid en/of schaarste van materialen en/of grondstoffen, staking, oorlog, ziekte of ongevallen, bijzondere weersomstandigheden, communicatie- en informaticastoringen, overheidsmaatregelen, transport- en/of verplaatsingsbelemmeringen, in- en uitvoerbelemmeringen, panne, file, prijsfluctuaties, etc.

9. De Klant draagt de verantwoordelijkheid om: (1) alle documenten t.a.v. FUTECH te (laten) ondertekenen voor akkoord door een persoon die bevoegd is de Klant in rechte te verbinden; (2) alle noodzakelijke en nuttige informatie tijdig over te maken aan FUTECH; (3) FUTECH voorafgaand op de hoogte te brengen van mogelijke voorwaarden waaraan de dienstenprestaties en/of het materiaal dient te voldoen. Indien de levering van de Goederen en/of Diensten niet kan doorgaan als gevolg van omstandigheden eigen aan de wil van de Klant, is de Klant gehouden om FUTECH hiervan minstens 48u op voorhand te verwittigen per post of e-mail (info@futech.be). Bij gebrek aan dergelijke verwittiging zal bovenvermelde vergoeding minimaal 150 euro bedragen. Indien de Klant deze verplichtingen niet nakomt, heeft FUTECH het recht haar werkzaamheden (tijdelijk) te onderbreken en/of een vergoeding te vorderen voor de schade die zij heeft opgelopen als gevolg hiervan. De kosten van deze onderbreking gelden als vertraging in de zin van artikel 5 van de AV, en worden volledig gefactureerd aan de Klant. FUTECH heeft het recht de Klant als opzeggend te beschouwen in de zin van artikel 12 van de AV indien deze niet reageert binnen de 10 dagen volgend op de dag van verzending van een aangetekende ingebrekestelling van FUTECH naar de Klant toe.

10. De Klant moet zijn klachten met betrekking tot facturen binnen de vijftien werkdagen na ontvangst van de factuur aan FUTECH overmaken per Klachtenbrief. Het niet tijdig protesteren van een factuur, evenals de (gedeeltelijke) betaling van een factuur, geldt als aanvaarding van de desbetreffende factuur. Behoudens een uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen betalingsplan bij de betreffende overeenkomst zijn alle facturen betaalbaar veertien dagen na ontvangst van de factuur, door overschrijving op het bankrekeningnummer vermeld op de factuur. Er wordt geen korting toegestaan voor contante betalingen. Betalingen aan tussenpersonen zijn niet toegestaan. Enkel kwitanties ondertekend door personen die bevoegd zijn FUTECH in rechte te verbinden zijn geldig. De vermelding van de factuur in het uitgaande facturenboek van FUTECH geldt als vermoeden van verzending en ontvangst. Bij afwezigheid van enige andersluidende overeenkomst, stelt FUTECH, een voorschotfactuur op. De feitelijk gepresteerde uren worden onmiddellijk volgend op de levering van de Goederen en/of Diensten gefactureerd, rekening houdend met het voorschotfactuur, welk desgevallend in mindering zal worden gebracht. Ingeval van niet-betaling of onvolledige betaling op de vervaldag van één van de facturen: (1) geldt van rechtswege, en zonder ingebrekestelling een rentevoet van 12%, die jaarlijks wordt gekapitaliseerd;  (2) is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van € 150, onverminderd FUTECH’s recht om hogere schade te bewijzen; (3) is de Klant gehouden tot alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten; (4) worden alle andere, zelfs niet- vervallen facturen op de Klant onmiddellijk opeisbaar; (5) heeft FUTECH bovendien het recht al het materiaal, inclusief de Goederen, terug op te halen, en de (verdere) uitvoering van de betreffende en/of één of meerdere andere overeenkomsten met de Klant te schorsen en/of bij aangetekende brief te ontbinden, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is. Bij een eventuele heropstart wordt een heropstartkost aangerekend ten bedrage van 10% van de openstaande facturen; (6) behoudt FUTECH zich het recht voor de afgifte te weigeren van de documenten die door de Klant aan FUTECH werden toevertrouwd of door FUTECH werden bewerkt, tot de gehele betaling van alle aan FUTECH verschuldigde bedragen, zonder dat deze rechtstreeks betrekking hebben op de ingehouden Goederen. Aanvaarding van gedeeltelijke betaling gebeurt onder alle voorbehoud en wordt als volgt aangerekend: (1) inningskosten; (2) schadevergoeding; (3) intresten; (4) hoofdsommen. FUTECH behoudt zich het recht voor om in geval van verbreking van de bijzondere overeenkomst en/of schriftelijke orderbevestiging het voorschot blijvend te innen bij wijze van vergoeding voor de administratieve en technische voorbereiding voorafgegaan aan het project.

11. De eigendomsrechten gaan pas over na volledige betaling van de prijs, kosten, intresten en alle andere toebehoren. De Klant dient steeds alle nodige maatregelen te treffen om de eigendomsrechten van FUTECH veilig te stellen, en zal hiervoor ondermeer, zonder hiertoe beperkt te zijn: (1) de nodige verzekeringspolissen afsluiten, en (2) alle mogelijke informatie m.b.t. deze eigendomsrechten, of enige bedreiging hiervan, overmaken aan FUTECH. Bij (vermoedelijke) niet- nakoming van deze verplichtingen, moet de Klant FUTECH, op diens eerste verzoek, toestaan de Goederen binnen een termijn van tien werkdagen te komen de-installeren en ophalen, op kosten en risico van de Klant, met automatische ontbinding van de bijzondere overeenkomst en/of de schriftelijke orderbevestiging tot gevolg. De Klant verklaart zich, in de hypothese van een schending van het eigendomsvoorbehoud, expliciet akkoord met de vestiging van een pandrecht op de gerealiseerde verkoopprijs ten voordele van FUTECH en geeft FUTECH in zoverre dit nodig is, expliciet volmacht om de nodige inschrijvingen te doen teneinde dit pandrecht tegenstelbaar te maken aan derden. De Klant is bij schending van het eigendomsvoorbehoud eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het totale factuurbedrag.

12. De Klant bevestigd dat hij/zij op de hoogte is dat voor de elektrische aansluiting van de installatie het gebouw zonder elektriciteit moet worden gezet. De Klant is hierbij zelf verantwoordelijk voor het correct afsluiten van zijn elektrische apparaten alsook voor het bewaren van de instellingen. Wanneer blijkt dat bepaalde toestellen na het afzetten van de elektriciteit niet meer correct functioneren kan FUTECH hier geenszins voor aansprakelijk worden gesteld.  Indien er evenwel al een interventie geweest is vanuit Futech waaruit voorgaande blijkt dan zal dit in regie aan de klant gefactureerd worden.

13. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld heeft de klant gedurende 5 dagen vanaf de ondertekening van de bijzondere overeenkomst en/of schriftelijke orderbevestiging het recht van zijn aankoop af te zien mits betaling van een forfaitaire som van 150 euro. Indien de Klant na afloop van deze termijn afziet van zijn aankoop zal er een forfaitaire vergoeding van 30% van het totale bedrag van de offerte, met een minimum van 500 euro, te verhogen met de waarde van hetgeen op het ogenblik van de annulatie reeds uitgevoerd is en/of verschuldigd is aan de toeleveranciers van FUTECH en tenzij schriftelijk bewijs van meerschade.’ Dit bedrag geldt als vergoeding voor technische en administratieve voorbereiding en nazorg. De opzeg dient te gebeuren per aangetekend schrijven verzonden naar de maatschappelijke zetel en ter attentie van FUTECH.

14. FUTECH heeft het recht om (een deel van) de Diensten in onderaanneming te geven, zonder kennisgeving aan of goedkeuring van de Klant. Indien FUTECH optreedt als onderaannemer, heeft FUTECH een rechtstreekse vordering op de opdrachtgever, ten belope van wat laatstgenoemde aan de medecontractant-hoofdaannemer verschuldigd is op het ogenblik van het instellen van de rechtstreekse vordering en dit conform art. 1798 B.W. Indien FUTECH optreedt als onderaannemer, heeft FUTECH bovendien een pandrecht op alle schuldvorderingen van de medecontractant-hoofdaannemer, die voortkomen uit het aannemingscontract met betrekking tot het werk waarvoor op FUTECH als onderaannemer een beroep werd gedaan. De medecontractant-hoofdaannemer verklaart zich expliciet akkoord met de vestiging van voornoemd pandrecht in het voordeel van FUTECH als onderaannemer en geeft FUTECH in zoverre dit nodig is, expliciet volmacht om de nodige inschrijvingen te doen teneinde dit pandrecht tegenstelbaar te maken aan derden. De in dit artikel vermelde rechtstreekse vordering, evenals het in dit artikel opgenomen pandrecht, hebben niet enkel betrekking op de desbetreffende schuldvorderingen, maar ook op de accessoria, zoals de verwijlinteresten en de eventuele vergoeding krachtens strafbeding. De hoofdaannemer van FUTECH maakt zich sterk dat de opdrachtgever de in dit artikel omschreven rechtstreekse vordering en pandrecht erkent en zal respecteren.

15. Het eventueel of zelfs herhaaldelijk niet toepassen van enig recht kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en leidt niet tot rechtsverwerking.

16. In overeenstemming met de Wet op de Financiële Zekerheden d.d. 15 december 2004, compenseren en verrekenen FUTECH en de Klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen hen beiden steeds maar de grootste schuldvordering per saldo overblijft. Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen deze schuldvergelijking.

17. In geval van enige verandering in de toestand van de Klant, zoals overlijden, omzetting, fusie, overname, overdracht, vereffening, staking van betaling, collectief of minnelijk akkoord, verzoek om uitstel van betaling, procedure in het kader van de wet continuïteit ondernemingen stopzetting van activiteit, beslag of enige andere omstandigheid die het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Klant kunnen schaden, houdt FUTECH zich het recht voor om wegens dat loutere feit: hetzij de uitvoering van één of meerdere overeenkomsten met de Klant op te schorten tot het ogenblik dat de Klant afdoende zekerheden biedt voor zijn betaling; hetzij één of meerdere overeenkomsten met de Klant ontbonden te verklaren vanaf de datum van verzending van de ontbinding, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht van FUTECH om bijkomende schadevergoeding te vorderen.

18. FUTECH blijft de exclusieve titularis van alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de door FUTECH aan de Klant geleverde Goederen en/of Diensten. De Klant garandeert FUTECH dat door de Klant verstrekte gegevens geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. Alle documenten en/of informatie van welke aard ook, die aan de Klant worden verstrekt, moeten vertrouwelijk behandeld worden, blijven eigendom van FUTECH, mogen niet aan derden worden meegedeeld, noch (in)direct gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij bestemd zijn. Op eerste verzoek moeten deze documenten worden teruggeven. Deze verplichtingen blijven van kracht, minstens totdat de desbetreffende informatie, zonder fout van de Klant, publiek gekend is.

19. De Klant geeft aan FUTECH de toelating om de door de Klant verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Deze gegevens kunnen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door FUTECH aangeboden prestaties, in het kader van de contractuele relatie tussen FUTECH en de Klant. De Klant kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de Klant geen commerciële informatie van FUTECH meer wenst te ontvangen, dient de Klant FUTECH hiervan op de hoogte te brengen. FUTECH garandeert dat zij steeds de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens naleeft bij de verwerking van persoonsgegevens.

20. In geval van betwisting heeft FUTECH de keuze om de zaak in te leiden bij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement te Hasselt dan wel om de zaak in te leiden in het gerechtelijk arrondissement van de woonplaats of maatschappelijke zetel van de Klant.

BIJZONDERE VOORWAARDEN FUTECH- ZONNEBOILER

1. Voor het bekomen van premies dient het gebouw aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Het is de taak en de verantwoordelijkheid van de klant om er voor te zorgen dat deze voorwaarden (vb isolatie,…) in orde zijn bij installatie. In ieder geval draagt FUTECH inzake dit geen enkele kost. De klant informeert zichzelf naar eventuele premies en de geldigheid ervan via energiesparen.be. Betreffende de renovatiepremie of eender welke andere premie is de klant verantwoordelijk voor de aanvraag hieromtrent. De klant dient zelf na te gaan of hij al dan niet recht heeft op de premie en dient deze dan ingevolge ook zelf aan te vragen. FUTECH kan hier in geen enkel geval verantwoordelijk of aansprakelijk voor gesteld worden.

2. De kabelvoorzieningen in de woning naar de zekeringskast zijn inbegrepen in de prijs indien de afstand van de boiler  tot de zekeringskast de 20m niet overschrijdt en indien er voor een opbouw kabelgoot geopteerd wordt.  Als bij plaatsing van de installatie blijkt dat de basisvoorzieningen van de woning niet voldoen aan de huidige wetgeving dan moet de klant de nodige aanpassingen laten doen(vb: aarding die niet in orde is, 3fase,…) op eigen kosten  Eventuele kosten of werken die nodig zijn om het plaatsen van de zonnecollectoren mogelijk te maken (vb dak sterkte, dakisolatie ,…) zijn niet in deze offerte inbegrepen en zijn ten laste van de klant.  De klant is gehouden nieuwe pannen ter beschikking te stellen om zo bij eventuele schade aan de bestaande pannen, de FUTECH installateurs toe te laten deze te vervangen. Indien de klant geen nieuwe pannen voorziet, kan FUTECH onmogelijk het dak waterdicht achterlaten en zal de klant onmogelijk waterschade op FUTECH kunnen verhalen.

3. De klant zorgt ervoor dat de boiler zonder breekwerk op de plaats waar deze geïnstalleerd wordt, geraakt.

4.  FUTECH voorziet een boiler maar de aansluiting hiervan op een bestaande gas/mazout of warmtepomp installatie is niet inbegrepen in de aangeboden prijs. Op de installatie geldt volgende garantie: Op de vlakke plaat collector: 10 jaar garantie op de werking, FUTECH verwijst naar de producent van de panelen aangaande het rendement en de door deze producent gegeven garantie op de panelen. De garantie begint te lopen van zodra het paneel aangesloten is op het net. De garantie dekt normale slijtage. Op de boiler: 5 jaar productiegarantie. Op het overige materiaal: 2 jaar garantie. Alle garanties zijn geldig indien de installatie jaarlijks onderhouden wordt zoals besproken in de onderhoudsgids die de klant verklaart gekregen te hebben. De werken dienen ook uitgevoerd te worden door FUTECH om de garantie te houden. Van zodra er werken uitgevoerd worden door derden  kan FUTECH in geen geval nog aansprakelijk gesteld worden. De klant mag zelf in geen geval eigen materiaal of diensten ter beschikking stellen aan de installateurs (van FUTECH of diens onderaannemer). Indien dit wel zou gebeuren zal FUTECH in geen enkel geval aansprakelijk gesteld kunnen worden om de materialen of diensten te vergoeden. Alsook draagt FUTECH in geen geval garantie verantwoordelijkheid aangezien de materialen niet gecontroleerd werden door FUTECH.