Skip to main content

De Raad van State heeft geen fundamentele bezwaren tegen de compensatie van Vlaamse zonnepaneeleigenaren via een retroactieve investeringspremie vanwege de vernietiging van de terugdraaiende teller.

De Vlaamse regering vroeg de Afdeling Wetgeving van de Raad van State half maart om binnen 30 dagen advies uit te brengen over de ontwerpregelgeving die een compensatiepremie regelt voor zonnepaneeleigenaren.

Wijziging Energiedecreet nodig

Minister Demir van Energie meldt nu dat de Raad van State niet alleen geen fundamentele bezwaren heeft bij de compensatieregeling die de regering uitwerkte, maar ook bij de daarbij horende uitrolstrategie voor digitale meters waarbij zonnepaneeleigenaren zijn geschrapt als prioritaire doelgroep.
Wel merkt de Raad van State op dat de regeling gepaard moet gaan met een wijziging van het Energiedecreet voor wat betreft de zogenaamde ‘prioritaire doelgroep’. Demir hierover: ‘We hebben bij de principiële goedkeuring steeds gezegd dat we alle adviezen gingen afwachten vooraleer we verdere stappen gingen zitten. We analyseren het advies van de Raad van State in detail en zullen dan de nodige vervolgstappen zetten. In ieder geval lijken we alweer een stap dichter bij een definitieve regeling.’

Vrijwillig en ondubbelzinnig

In het advies stelt de Raad van State dat het: ‘Wel vereist dat de keuze van de betrokkene particulieren vrijwillig en ondubbelzinnig kan worden gemaakt, wat impliceert dat ze een juist inzicht moeten hebben over het bedrag van de compensatie en dat voldoende duidelijkheid bestaat over de omvang en de aard van de schade die het voorwerp is van de compensatie’.
De Raad van State oordeelt dat aan die eerste voorwaarde is voldaan, aangezien de ontworpen regeling voorziet in precieze bedragen. ‘Ook aan de tweede voorwaarde lijkt te zijn voldaan, aangezien het door de prosumenten geleden nadeel door het verlies van het voordeel van de terugdraaiende meter door hen voldoende nauwkeurig becijferbaar is om het met kennis van zaken te kunnen afwegen tegen het voordeel van de retroactieve investeringspremie’, aldus het advies.

Afstand van rechtzaak

De Raad van State maakt tot slot ook geen bezwaar bij de bepaling dat wie gebruik wilt maken van de retroactieve premie, afstand moet doen van een rechtszaak tegen de Vlaamse overheid. ‘Op zich kan het niet als onevenredig worden beschouwd dat de overheid de toekenning van een forfaitaire compensatie voor een nadeel dat door een bepaalde groep van particulieren is geleden, afhankelijk maakt van het verzaken aan een rechtsvordering om dat nadeel door de overheid vergoed te zien op grond van buitencontractuele foutaansprakelijkheid. De forfaitaire compensatie biedt die particulieren immers een bijkomende en meer zekere keuze om dat nadeel tot op zekere hoogte vergoed te zien worden’, luidt het advies.
De Raad van State verwijst ook naar precedenten op dat vlak, waaronder de toenmalige steunmaatregelen ten gunste van landbouwbedrijven getroffen door de dioxinecrisis.

Voorbehoud uitrolstrategie

De Raad van State maakt tot slot ook geen fundamentele bezwaren tegen de vermelde uitrolstrategie van de Vlaamse overheid. ‘Aangezien de Raad van State niet over alle gegevens beschikt over de mogelijke impact van de maatregel op de uitrolstrategie, moet op dit punt een voorbehoud worden gemaakt’, aldus het advies.
De Raad van State stipt wel aan dat de keuze om pas vanaf 2025 in te zetten op dwangmiddelen voor de plaatsing van digitale meters bij prosumenten die in aanmerking komen voor de retroactieve investeringspremie, alvast het halen van de doelstelling voor de uitrol van de digitale meter niet vergemakkelijkt. Bovendien is mogelijk een aanpassing van het Energiedecreet nodig.

Extra advies Gegevensbeschermingsautoriteit

Op advies van de Raad van State en om het dossier juridisch robuuster te maken meldt minister Demir een bijkomend advies aan de Gegevensbeschermingsautoriteit te gaan vragen, naast een eerdere adviesvraag aan de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.
Bron: Solarmagazine.nl, 8 april 2021

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply