Skip to main content

PV-eigenaars met een installatie van minder dan 15 jaar oud en eigenaars van PV-installaties die gekeurd werden vóór 1 januari 2021 kunnen de plaatsing van een digitale meter nog uitstellen tot 1 januari 2025. Zij mogen zelf wel een gratis digitale meter aanvragen en kunnen nadien, als ze er recht op hebben, de retroactieve investeringspremie nog aanvragen.

PV-eigenaars die hun installatie na 1 januari 2021 lieten keuren en PV-eigenaars met een installatie van meer dan 15 jaar oud staan automatisch op de planning voor de onmiddellijk plaatsing van een digitale meter. Ook als het technisch niet anders kan bv. bij spanningswijzigingen, werken in de straat of een defecte meter krijg je automatisch een digitale meter. Hier is geen mogelijkheid om uitstel te vragen. Fluvius heeft, in overleg met de Vlaamse overheid, hiervoor een nieuwe procedure geïntroduceerd die zal worden toegepast.

Kan ik weigeren?

Een digitale meter is verplicht in de Europese Unie wanneer de uitrol ervan positief wordt beoordeeld door een kostenbatenanalyse. Dit is het geval in Vlaanderen. Daarom plaatst Fluvius sinds 1 juli 2019 alleen nog maar digitale meters voor elektriciteit en aardgas. Tegen 31 december 2024 moet Fluvius minstens 80% van de digitale meters geplaatst hebben. Uiterlijk op 1 juli 2029 moeten alle meters (bij gezinnen en KMO’s) vervangen zijn door een digitale meter.

De timing van de plaatsing wordt door Fluvius bepaald. Als u de plaatsing van de digitale meters weigert, kan Fluvius een juridische procedure opstarten, waardoor u mogelijk kosten aangerekend krijgt.

Wat zijn de gevolgen?

Elke inwoner van Vlaanderen krijgt op basis van het Energiedecreet verplicht een digitale meter voor elektriciteit en aardgas.

Als u de plaatsing van de digitale meters weigert, kan Fluvius hiertoe een juridische procedure opstarten. In dit kader is het mogelijk dat u kosten aangerekend krijgt. Hieronder vindt u meer duiding.

Op elk moment in het hierna beschreven proces kan u ervoor kiezen om onderstaande procedure stop te zetten, en de digitale meters te laten plaatsen. De eventuele bijkomende kosten die hieraan verbonden zijn dienen wel betaald te worden.

1. Laatste kans voor overmaking aan juridische dienst Fluvius

Wanneer Fluvius – na verschillende contactopnames voor het plaatsen van de digitale meters – geen toegang kreeg tot uw woning/gebouw omdat:

  • er geen reactie was op hun communicatie (brief, kaartje in uw brievenbus en/of sms, telefonisch contact, bezoek ter plaatse),
  • u uw afspraak voor de plaatsing van de digitale meters hebt gemist,
  • Fluvius geen toegang werd verleend,

dan ontvangt u van Fluvius een aangetekend schrijven waar u de gelegenheid krijgt om een afspraak te maken. Wanneer er nog steeds geen reactie is binnen de 15 werkdagen na de verzenddatum van de aangetekende brief, is Fluvius genoodzaakt om uw dossier over te maken aan haar juridische dienst.

2. Ingebrekestelling door juridische dienst Fluvius

Wanneer er geen gevolg wordt gegeven aan het aangetekend schrijven, ontvangt u van de juridische dienst van Fluvius een ingebrekestelling. Hiervoor wordt u een kost aangerekend van 273,84 euro. Wanneer hier geen reactie op volgt, wordt uw dossier overgemaakt aan een advocaat van Fluvius en kan die een gerechtelijke procedure opstarten.

3. Ingebrekestelling door advocaat, aangesteld door Fluvius

De advocaat van Fluvius stuurt u nogmaals een ingebrekestelling waarin zij toestemming vragen om de digitale meters te laten plaatsen. Hiervoor wordt er opnieuw een kost aangerekend van 295,66 euro bovenop de kost vermeld in de vorige ingebrekestelling t.b.v. 273,84 euro. Vanaf de verzenddatum van dit schrijven heeft u 5 werkdagen de tijd om te reageren.

4. Gerechtelijke procedure

Wanneer er geen reactie komt op de ingebrekestelling van de advocaat, wordt overgegaan tot dagvaarding.

Wanneer u nog steeds de digitale meters weigert, komt de zaak voor de rechtbank. Als de rechter in het voordeel van Fluvius beslist zijn de kosten verbonden aan de gerechtelijke procedure ten laste van u. Als u nog steeds weigert om de digitale meter te laten plaatsen zal Fluvius gedwongen worden om, desnoods met een deurwaarder en een slotenmaker, de digitale meter te plaatsen.

Bron: Fluvius.be en Vlaanderen.be