Skip to main content

Sinds 1 januari 2019 zijn versoepelde criteria van kracht voor de aanleg van directe lijnen voor elektriciteit en gas. Een directe lijn die de grenzen van de eigen site overschrijdt, is enkel toegestaan na voorafgaande toelating door de VREG.
Door deze wijziging kan de VREG een aanvraag voor een directe lijn die de grenzen van de eigen site overschrijdt enkel nog weigeren in volgende gevallen, wat zou moeten leiden tot meer directe lijnen:

 1.  De installaties die achter verschillende toegangspunten liggen worden met elkaar verbonden;
 2. De rechten van afnemers worden niet gewaarborgd;
 3. Er is niet voldaan aan voorwaarden van de Vlaamse Regering;
 4. De veiligheid van het net van de netbeheerder in wiens geografisch gebied de directe lijn of directe
  leiding is gelegen, komt aantoonbaar in het gedrang.

Hiernaast is er sinds 1 januari 2019 ook een heffing op vaste lijnen die de eigen site overschrijden en moet een installatie met een directe lijn die de eigen site overschrijdt, projectspecifieke steun aanvragen.
Na overleg tussen ODE en VREG werden de implementatieregels rond directe lijnen duidelijker en soepeler uitgewerkt, wat in principe zou moeten resulteren in meer directe lijnen.

Concrete aanpassingen

Concreet betekent dit volgende aanpassingen in de eerdere mededeling van de VREG:

 • Verduidelijking van het begrip “eigen site”: Een (rechts- of natuurlijke) persoon heeft altijd het recht (zonder toelating van de VREG) om een directe lijn aan te leggen en uit te baten op het perceel of de aansluitende percelen waarvan hij eigenaar, erfpachter, opstalhouder of concessiehouder is.
  • Openbare wegen en waterlopen hebben meestal geen kadastraal nummer. Wanneer dezeoverschreden worden kan geen sprake zijn van “aansluitende kadastrale percelen”.
  • De zakelijke rechten van aaneensluitende kadastrale percelen kunnen gecombineerd worden: stel dat drie kadastrale percelen eigendom zijn van drie verschillende eigenaars (A, X en Y) maar eenzelfde persoon A heeft op al deze percelen in hun totaliteit rechten (eigenaar A, A heeft erfpacht op eigendom X, A heeft opstalrecht op eigendom Y), dan geldt dit als directe lijn op eigen site.
 • Verduidelijking rond de ligging van de directe lijn: een directe lijn loopt tussen het punt waarop de directe lijn met de productie-installatie verbonden wordt en het punt waarop de directe lijn met de afnemer verbonden wordt. Het al dan niet aaneensluiten van de percelen waarop die punten liggen is dus van belang.
 • Verduidelijking rond het verbod op het verbinden van installaties achter verschillende toegangspunten: de verbinding van installaties die elk een toegangspunt voor afname hebben, vormt altijd een probleem. Het verbinden van een productie-installatie met toegangspunt voor injectie en een verbruiksinstallatie met toegangspunt voor afname is geen probleem.

Bron: Nieuwsflits 2020/08 PV-Vlaanderen en Techlink

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply