Skip to main content

In een artikel in de gratis krant Metro wordt vermeld dat de groenestroomcertificaten voor PV slechts 10 jaar aan minimumsteun verkocht kunnen worden. Dit is een te strikte interpretatie van de wetgeving, die geen rekening houdt met de goedgekeurde termijn in het Wijzigingsbesluit van 15 jaar. Vandaag heeft de Vlaamse regering daarover een aanvullend decreet goedgekeurd dat deze termijn van 15 jaar bevestigt.

Het Wijzigingsbesluit groenestroomcertificaten1 van 21 december 2012 legt de periode voor de toekenning van groenestroomcertificaten en voor de vergoeding aan gegarandeerde minimumprijs vast op 15 jaar. Dat is een wijziging t.o.v. het Wijzigingsdecreet van juli 2012 dat het algemene kader voor de hervorming van de groenestroomcertificaten vastlegde, en waarin voor alle groenestroomtechnologieën de termijn van 10 jaar stond.

Op 22 februari 2013 heeft de Vlaamse regering na adviezen van de SERV, van de MiNa-Raad en van de VREG haar tweede principiële goedkeuring gegeven aan het voorontwerp van decreet “Diverse bepalingen energie”. Het decreet beoogt enkele technische onvolkomenheden aan te vullen in het gewijzigde decretale kader voor de steunmechanismen voor milieuvriendelijke energie. Het voorontwerp van decreet wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State. Daarna moet het nog de parlementaire goedkeuring krijgen.

In dit aanvullend decreet is de volgende passage van belang voor de gewaarborgde minimumsteun en de periode van toekenning van groenestroomcertificaten voor nieuwe projecten vanaf 1 januari 2013:

Aan installaties met startdatum vanaf 1 januari 2013 wordt een minimumsteun gegeven van 91 euro per overgedragen groenestroomcertificaat dat werd toegekend met toepassing van artikel 7.1.1, §2. Deze minimumsteun geldt ook voor installaties met startdatum voor 1 januari 2013 die groenestroomcertificaten ontvangen met toepassing van artikel 7.1.1, §1, vierde en vijfde lid, en die reeds minimumsteun ontvingen voor installaties met startdatum voor 1 januari 2013.

De verplichting, vermeld in het eerste lid, begin bij de inwerkingstelling van een nieuwe productie-installatie en loopt over een periode van tien jaar. Voor nieuwe en bestaande installaties voor gft-vergisting met nacompostering loopt deze verplichting over een periode van twintig jaar vanaf de inwerkingstelling. In het geval van zonne-energie loopt de verplichting voor installaties die in dienst zijn genomen vanaf 1 januari 2006 tot en met 31 juli 2012 over een periode van 20jaar. Voor zonne-energie installaties die in dienst worden genomen vanaf 1 augustus 2012 tot en met 31 december 2012 loopt de verplichting over een periode van tien jaar. Voor installaties die een startdatum vanaf 1 januari 2013 hebben, loopt de verplichting tot het einde van de periode waarin groenstroomcertificaten worden toegekend.

Deze laatste zin is belangrijk en brengt wettelijk duidelijke overeenstemming tussen de toekenningsperiode voor certificaten uit PV van 15 jaar (Wijzigingsbesluit) en de verplichting om gedurende deze periode ook minimumsteun te geven.

Voor de volledigheid: de minimumsteun van 93 euro is geldig per certificaat, maar in de nieuwe regeling bepaalt de bandingfactor hoeveel certificaten per MWh zonnestroom worden uitgereikt, in functie van de vermogenscategorie. Voor kleine PV tot en met 10 kW is de bandingfactor 23 en de minimumsteun bedraagt dus 23 x 93 euro = 21,4 euro/MWh.

Join the discussion One Comment

  • Guy schreef:

    Hallo, ik ben particulier met twee PV-installaties: één met startdatum 24-12-2009 (450 euro per GSC) en één met startdatum 23-06-2011 (330 euro per GSC). Klopt het dat deze GSC’s gedurende 20 jaar gegarandeerd betaald worden door (ondertussen) Fluvius (dus tot en met 23-12-2029 en tot 22-06-2031)? Bedankt en groetjes

Leave a Reply