Skip to main content

De levensduur verlengen van producten, componenten en materialen, gerealiseerd door hergebruik en herstel is een van de hoekstenen van een circulaire economie. In de afgelopen jaren is de zonnepanelenmarkt enorm gegroeid, wat in de toekomst zal leiden tot een verwachte toename van vernieuwing van installaties.
Dit betekent dat veel zonnepanelen zullen worden ontmanteld voordat het einde van hun technische levensduur is bereikt. Een van de doelstellingen van Circusol is om de levensduur van zonnepaneleninstallaties te verlengen door het ontwikkelen van implementatietrajecten voor de tweede levenscyclus.
Binnen Circusol wordt onderzocht of en onder welke voorwaarden levensduurverlenging vanuit milieuoogpunt gunstig is. Ook werd de business case voor het tweede leven van zonnepanelen geëvalueerd. Hier moet een afweging worden gemaakt, aangezien nieuwe panelen efficiënter zijn en meer zonne-energie kunnen produceren, terwijl extra herstel- en transportactiviteiten nodig kunnen zijn in het geval van een levensduurverlenging via een tweede levenscyclus.
Het ecologische en financiële potentieel van levensduurverlenging van zonnepanelen hangt af van verschillende factoren, zoals:

  • Gezondheidstoestand van het zonnepanelen
  • Resterende vermogensdichtheid
  • Locatie van hergebruik
  • Technologische evolutie die leidt tot efficiëntere PV-panelen

Uiteraard spelen ook andere aspecten zoals beschikbare installatieruimte, juridische aspecten, consumentenvertrouwen, marktacceptatie, esthetiek een rol in het besluitvormingsproces. Deze worden echter buiten beschouwing gelaten bij de milieu- en business case analyse.

Ecologisch potentieel

Uit onze analyse blijkt dat zelfs voor panelen van 15 jaar en ouder levensduurverlenging de voorkeur verdient vanuit milieuoogpunt boven vervanging of installatie van nieuwe, efficiëntere panelen. De conclusies gelden ook voor hergebruik, wanneer modules binnen hetzelfde geografische gebied worden vervoerd en wanneer slechts kleine reparatiewerkzaamheden, zoals het vervangen van een aansluitdoos, nodig zijn. De analyse beperkte zich tot eenvoudige reparaties. Complexe reparaties zijn niet inbegrepen omdat de huidige panelen niet ontworpen zijn voor demontage. Uitgebreidere reparatiemogelijkheden zijn op til, zo werkt een van de Circusol-partners aan het ontwerp van beter herstelbare zonnepanelen.

Financiële levensvatbaarheid

De financiële levensvatbaarheid van een tweede leven voor fotovoltaïsche panelen hangt sterk af van de resterende vermogensdichtheid en  levensduur. Om een ​​business case te kunnen opzetten, moet de maximale Willingness To Pay (WTP) voor een tweede leven voor zonnepanelen hoger zijn dan de kosten die samenhangen met de levering van een ‘second life’ zonnepaneel (voor inspectie, behandeling en eventuele reparaties). Dit is het geval voor gezonde panelen tot 10-12 jaar oud en voor panelen met kleine defecten zoals diode- of kabelstoringen in hun vroege jaren. Er is geen businesscase voor inzet in de tweede levenscyclus van panelen met ernstigere defecten. Er zijn echter enkele ‘maars’ waarmee u rekening moet houden. De analyse werd uitgevoerd vanuit een theoretisch perspectief en de conclusies kunnen sterk worden beïnvloed door casespecifieke parameters zoals beperkte oppervlaktebeschikbaarheid. Bovendien werden kosten in verband met testen en hercertificering in deze analyse weggelaten vanwege een gebrek aan beschikbare gegevens. Beter inzicht in het herstelproces van zonnepanelen en de bijbehorende kosten is vereist.
Bron: Circusol.eu, 6 november 2020

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply