Skip to main content

Het CIRCUSOL-project, een innovatieproject van de Europese Unie, onderzoekt circulaire bedrijfsmodellen voor zonne-energie. Futech is een trouwe partner van het CIRCUSOL-project. Een team van de Bern University of Applied Sciences (BFH) heeft een database ontworpen om de informatie-uitwisseling tussen alle partijen binnen dit domein te vergemakkelijken.
Hernieuwbare energie, waaronder zonne-energie, speelt een cruciale rol in het behalen van de klimaatdoelen. Een belangrijke vraag hierbij is wat er gedaan moet worden met gebruikte PV-installaties en batterijen. Veel van deze producten of hun elementen zitten immers nog niet op het einde van hun levensduur na hun eerste gebruik. Ze kunnen wellicht hergebruikt worden op de markt. De uitdaging hierbij is niet zozeer de motivatie of de innovatiekracht om de materialen te hergebruiken, maar de informatie-uitwisseling tussen de verschillende partijen in de waardeketen.
Er worden zelden gegevens gedeeld over de herkomst van gebruikte materialen, hun samenstelling en de impact op het klimaat, voornamelijk doordat de markt snel evalueert. Vaak eindigen PV-modules en batterijen bij een recyclagebedrijf en wordt het feit dat deze producten nog werken en kunnen hergebruikt worden, genegeerd. Het extra werk om deze installaties en batterijen te evalueren kan gecompenseerd worden door hun een tweede leven te geven in de circulaire economie.

Digitale opvolging om de circulaire economie te steunen

Het proces van automatisering kan de complete digitalisering van industriële producten verbeteren. Deze automatisering beperkt zich niet enkel tot het automatiseren van processen, maar kan ook gebruikt worden om producten te volgen over de waardeketen en ze zo te klasseren en lokaliseren. Hierbij kunnen RFID-technologie en sensoren ingezet worden. Elke fase van de levenscyclus genereert informatie die kan bewaard worden in een gecentraliseerde database. Deze gegevens kunnen dan nadien opgeslagen en geanalyseerd worden.
Hierin zit ook een groot potentieel voor de circulaire economie in de zonne-energie industrie. De producten en de bijhorende materialen kunnen in het systeem gezet worden vanaf het begin van hun levenscyclus en zo gevolgd worden doorheen hun levensduur.

Een database creëert opportuniteiten

De combinatie van meerdere digitale technologieën en hun gebruik in de nieuwe bedrijfsmodellen hebben nood aan een database die informatie van verschillende bronnen kan registreren en behandelen. Zo een database kan aan een groot aantal personen de mogelijkheid bieden om PV-modules en batterijen terug te vinden op het online platform. Op deze manier kunnen ze informatie verschaffen over de fysieke staat van de batterijen en PV-installaties. Het team van de faculteit Ingenieurswetenschappen van de Bern University of Applied Sciences werkt momenteel aan een prototype die dit idee toepast.

Talrijke uitdagingen

Ondanks de vele voordelen die een database met zich meebrengt, zijn er nog verschillende uitdagingen. Ten eerste hebben de fabrikanten zelf vaak twijfels bij de bescherming van hun gegevens. Ze willen graag individuele toegangsrechten voor alle verschillende partijen. Het is dus noodzakelijk om een goed evenwicht te vinden tussen informatie vrijgeven en gevoelige informatie beschermen.
Ten tweede hangt het succes van de database af van de hoeveelheid en de kwaliteit van de informatie die gegeven wordt door de fabrikanten. Er blijft vaak onvoldoende toegang tot echt kwalitatieve gegevens. Vaak hebben producenten al baat bij de vereiste informatie van hun leveranciers.
Alle partijen die betrokken zijn bij de zonne-energie industrie moeten overtuigd worden van het feit dat zo een database een meerwaarde biedt. Men moet hen ook aansporen om actief deel te nemen aan de ontwikkeling van deze database. Daarnaast moet het gebruik van het platform voldoende intuïtief zijn zodat de complexiteit geen barrière vormt. De data-analyse moet ten slotte toelaten om het potentieel van PV-modules en batterijen te voorspellen.

Reglementair kader?

Bovendien is de internationale samenwerking nog altijd in zijn beginfase omtrent de ontwikkeling van overeenkomsten en normen rond informatie-uitwisseling. Men kan zich dus voorlopig niet baseren op deze overeenkomsten om een circulair businessmodel te ontwikkelen. Uit dit standpunt is het dus cruciaal om een reglementair kader te voorzien die de overdracht van gegevens vergemakkelijkt. Hierbij speelt de Europese Unie een veelbelovende rol. Het is hun taak om de transitie naar een wereldwijd niveau te tillen. Een database die heel de toegevoegde waardeketen omvat, kan een waardevolle bijdrage leveren aan het scheppen van een reglementair kader.
In het kader van CIRCUSOL, neemt de ingenieursploeg van BFH mee aan de formulering van politieke conclusies die genomen kunnen worden.

Het doel: een toegevoegde waardeketen die meer duurzaam is

De voordelen die een database meebrengen zijn evident: het ecosysteem in de zonne-energie industrie profiteert van toegevoegde waardeketens die meer efficiënt en duurzaam zijn, die zich onderscheiden door een open informatiestroom en een nauwere samenwerking tussen de betrokken actoren. Vooral de PV-sector levert zo een bijdrage aan de ontwikkeling van een meer duurzaam economisch systeem. De verworven kennis in het kader van CIRCUSOL kan uitgebreid worden naar andere activiteiten die een circulair potentieel hebben (zoals onder andere regionale ecosystemen).
Bron: Circusol.eu, 28 maart 2022.

Leave a Reply