Skip to main content

Periodiek ontvangt u van uw energieleverancier uw elektriciteitsfactuur, maar naast hen zijn er meerdere partijen betrokken zoals de netbeheerder en de overheid. Dit zorgt ervoor dat uw factuur uit verschillende componenten is opgebouwd. Een overzicht.

1. Energiekost

De enige component waar uw leverancier rechtstreeks een invloed op heeft, is de energiekost omdat deze vrij bepaald wordt. Deze omvat over het algemeen:

  • De prijs die u betaalt voor elektriciteit op basis van uw verbruik
  • De winstmarge van de leverancier
  • Een vaste vergoeding (een soort abonnementskost voor opmaak factuur, organisatie klantendienst,…)
  • De kosten voor groene stroom en warmtekrachtkoppeling. Het betreft de kosten die de leverancier dient te maken om te voldoen aan de door de overheid opgelegde aankopen van groenestroomcertificaten en warmtekrachtkoppelingcertificaten. Dit bedrag wordt in uw factuur opgenomen onder de noemer ‘Bijdrage voor hernieuwbare energie (+WKK)’. In 2016 bedraagt deze bijdrage ongeveer 2,65 eurocent/kWh.

2. Nettarieven

De nettarieven zijn de tarieven die u betaalt voor het vervoer van elektriciteit tot bij u thuis en voor de geleverde diensten. Het bedrag varieert van netbeheerder tot netbeheerder. De nettarieven worden door uw energieleverancier gefactureerd, maar het betreft wel degelijk diensten van uw netbeheerder.
A) Distributienettarieven (Eandis/Infrax)

De distributienettarieven omvatten de kosten om de elektriciteitsdistributienetten aan te leggen, te ontwikkelen, te onderhouden en uit te breiden. Ze omvatten alle reële kosten voor het beheer van de distributienetten plus een redelijke vergoeding voor het geïnvesteerde kapitaal.
In het tarief zitten ook heel wat kosten die de netbeheerders moeten maken op basis van beleidsbeslissingen van de federale en Vlaamse Regering: o.a. groenestroomcertificaten aan minimumprijzen opkopen, subsidies en steun voor energiebesparende maatregelen toekennen, …
Het bedrag voor distributie- en transportkosten wordt berekend op basis van uw verbruik.
B) Transmissienettarieven
De transmissiekost is de vergoeding voor het vervoer van elektriciteit over het transmissienet dat beheerd wordt door Elia.
C) Prosumententarief: voor eigenaars van zonnepanelen
Sinds 1 juli 2015 moeten prosumenten met een decentrale productie-installatie ≤ 10 kW (zonnepanelen, WKK-installaties, windmolens) én een terugdraaiende teller betalen voor het gebruik van het distributienet.
Het tarief verschilt van netgebied tot netgebied en is afhankelijk van het maximale AC-vermogen van de omvormer(s) van de installatie. Hoe groter het vermogen, hoe meer u betaalt voor het gebruik van het distributienet. Er werd gekozen voor het maximale AC-vermogen van de omvormer omdat dit de beste indicator is om de maximale impact die uw installatie op de werking van het net kan hebben, weergeeft.
Om te weten hoeveel u zal moeten betalen vermenigvuldigt u het maximale AC-vermogen van uw omvormer(s) met het bedrag van uw netgebied (zie onderstaande tabel).

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

3. Heffingen

Heffingen bestaan uit de energiebijdrage, de federale bijdrage en de bijdrage energiefonds. De heffingen zijn bestemd voor de federale en de Vlaamse overheid.
A) Federale bijdrage
De federale bijdrage elektriciteit bestaat uit de volgende componenten:

  • De financiering van de werkingskosten van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG);
  • De financiering van de denuclearisatie van de sites in Mol
  • De financiering van de reductie van de emissie van broeikasgassen (Kyoto)
  • De financiering van sociale maatregelen
  • De financiering van de toepassing van maximumprijzen voor beschermde klanten

De federale energiebijdrage bedraagt in 2016 0,30394 eurocent/kWh.
B) Energiebijdrage
Deze federale bijdrage wordt aangerekend conform de programmawet van 27 december 2004 en wordt geheven op energieproducten waaronder elektriciteit. De opbrengst van de energiebijdrage is bestemd voor het Fonds voor het financieel evenwicht in de sociale zekerheid.
De federale energiebijdrage bedraagt in 2016 0,2330 eurocent/kWh.
C) Verhoogde bijdrage energiefonds (Turteltaks)
De Vlaamse regering keurde in december 2015 een verhoogde energieheffing per actief afnamepunt van elektriciteit goed. Deze heffing is ook gekend onder de naam Turteltaks. De verhoogde heffing is gebaseerd op het verbruik, is ingegaan op 1 maart 2016 en wordt aangerekend via de elektriciteitsfactuur (incl. BTW).
Voor een gemiddeld gezin met een verbruik van 3.500 kWh per jaar en 1 afnamepunt in huis gaat het om een heffing van ongeveer 100 euro per jaar.

Aandeel componenten in energiefactuur

Onderstaande figuur toont het aandeel van de verschillende componenten in de totale elektriciteitsfactuur voor een gezin met een elektriciteitsverbruik van 3.500 kWh (tweevoudige meter). In de berekeningen gelden de energieprijzen van november 2015, distributienettarieven en federale bijdrage van 2016 en de verhoogde bijdrage energiefonds (vanaf 1 maart 2016).

Schema elektriciteitsfactuur

Leave a Reply