Skip to main content

Vanaf 2021 wordt ‘bijna-energieneutraal’ (BEN) de nieuwe standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en bij uitbreiding zelfs in heel Europa. Maak kennis met dit nieuwe begrip.
De Europese Richtlijn Energieprestatie van Gebouwen (EPBD) stelt dat in 2021 alle nieuwe gebouwen in Europa ‘BEN’ moeten zijn. In deze richtlijn wordt een BEN-gebouw als volgt gedefinieerd: “een gebouw met een zeer hoge energieprestatie. De dichtbij nul liggende of zeer lage hoeveelheid energie die is vereist, dient in zeer aanzienlijke mate te worden geleverd uit hernieuwbare bronnen, en dient energie die ter plaatse of dichtbij uit hernieuwbare bronnen wordt geproduceerd te bevatten.”
Concreet onderscheiden BEN-woningen zich dus van andere woningen doordat ze weinig energie gebruiken voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. De energie die toch nog nodig is, komt uit groene energiebronnen.
BOUW NU REEDS ‘BEN’!
In principe bent u pas vanaf 2021 verplicht om BEN te bouwen. Toch dient u niet tot dan te wachten om BEN te bouwen. Met de bestaande technologieën is dit nu reeds perfect mogelijk.
Uiteindelijk zullen uw extra investeringen in energiebesparende maatregelen al snel lonen en betalen zij zichzelf op korte termijn terug door een lagere energiefactuur. Wie nu BEN bouwt, wordt bovendien nog eens extra beloond. Voor een woning met een E-peil ≤ 30 voorziet de Vlaamse overheid via de netbeheerder een premie, u krijgt 100% korting op de onroerende voorheffing, en sommige banken kennen u een extra voordelig bouwkrediet toe. Om nog maar te zwijgen over de meerwaarde voor uw woning zelf.
7 ‘BEN’-voorwaarden
Een BEN-woning of -appartement dient te voldoen aan 7 voorwaarden.
1. E-peil ≤ E30
Het E-peil is een maat voor de energetische prestatie van een gebouw, rekening houdend met de isolatie, oriëntatie, verwarming en ventilatie. Hoe lager de E-score, hoe minder energie u verbruikt.
2. K-peil ≤ K30
Het K-peil staat voor de energiezuinigheid van een gebouw. Het wordt berekend aan de hand van de U-waarden van de verschillende constructiedelen (muur, vloer, dak, venster,…). Hoe beter een gebouw geïsoleerd is, hoe lager het K-peil.
3. De constructiedelen (daken, muren, vloeren, vensters, glas en deuren en poorten) moeten voldoen aan specifieke Umax-eisen.
De U-waarde (uitgedrukt in W/m²K) is de warmtedoorgangscoëfficiënt van een constructiedeel. Deze waarde geeft aan hoeveel warmte er per seconde en per vierkante meter verloren gaat als het temperatuurverschil tussen binnen en buiten 1 °C is. De U-waarde wordt bepaald door de dikte en de lambdawaarde van de materialen waaruit een constructiedeel bestaat.
In een BEN-wooneenheid mogen de U-waarden maximaal de volgende zijn:

  • daken/buitenmuren/vloeren: max. 0,24 W/m²K
  • vensters (raamprofiel + beglazing): max. 1,50 W/m²K
  • glas: max. 1,1 W/m²K – deuren en poorten: max. 2 W/m²K

4.De netto-energiebehoefte voor verwarming ≤ 70 kWh/m².
5.Het risico op oververhitting is beperkt
In BEN-wooneenheden is de oververhittingsindicator kleiner dan 6.500 Kh.
6.Verplichte ventilatievoorzieningen

Een BEN-wooneenheid moet beschikken over ventilatievoorzieningen zoals vermeld in bijlage IX van het Energiebesluit van 19 november 2010.
7.Minimumaandeel hernieuwbare energie
Een BEN-wooneenheid moet de energie die ze nog nodig heeft grotendeels halen uit een systeem voor hernieuwbare energie dat beantwoordt aan welbepaalde kwalitatieve en kwantitatieve voorwaarden.
Om aan deze eis te voldoen kan u
a) ofwel kiezen uit 6 volgende mogelijkheden

  • Een zonneboiler (om warm water te produceren) met een collector waarvan de apertuuroppervlakte minstens 0,02 m² per m² bruikbare vloeroppervlakte van de woning is, tussen oost en west georiënteerd is en in een helling tussen 0 en 70° ligt.
  • Een fotovoltaïsche installatie (voor de opwekking van elektriciteit) die minstens 7 kWh per m² bruikbare vloeroppervlakte van de woning produceert, tussen oost en west georiënteerd is en in een helling tussen 0 en 70° ligt.
  • Een warmtepomp die wordt toegepast als hoofdverwarming en waarvan de seizoensprestatiefactor minstens 4 bedraagt.
  • Een biomassa-installatie met een rendement van minstens 85%, die bepaalde emissieniveaus van CO en fijn stof niet overschrijdt en wordt toegepast als hoofdverwarming.
  • Een aansluiting op een net voor stadsverwarming of –koeling die voor minstens 45% uit hernieuwbare energiebronnen wordt geproduceerd.
  • Een participatie in een hernieuwbaar energieproject binnen uw provincie (minstens 20 euro per m² bruikbare vloeroppervlakte van de woning)

b) ofwel 10kWh energie per m² bruikbare vloeroppervlakte produceren door één of meer van bovenstaande mogelijkheden met elkaar te combineren.
Meer informatie over bijna-energieneutraal bouwen en de bovenstaande voorwaarden vindt u terug op iedereenben.be !
Raadpleeg hier de ‘Praktische bouwgids voor jouw BEN-woning’ van het Vlaamse Energieagentschap.

Leave a Reply