Skip to main content

Garanties van oorsprong (GO) zijn certificaten die aantonen dat elektriciteit, gas, warmte of koude op een groene manier geproduceerd zijn. Een GO toont aan dat 1 MWh energie werd opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen of uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling in het geval van WKK-GO’s.
Deze GO’s zijn verhandelbaar in het VREG-platform. Ze kunnen gebruikt worden om de herkomst aan te tonen van energie die wordt gebruikt op een andere locatie dan die van de productie-installatie. Elektriciteitsleveranciers die elektriciteit leveren aan eindafnemers als elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen (“groene stroom”) of uit kwalitatieve WKK moeten maandelijks een overeenkomstige hoeveelheid garanties van oorsprong (GO’s) als bewijsstuk voorleggen aan de VREG. De herkomst van de elektriciteit wordt ook vermeld op de elektriciteitsfactuur. Een eigenaar van een productie-installatie die een GO ontvangt zal deze dus verkopen aan een leverancier die deze GO nodig heeft om zijn geleverde groene stroom te staven, een trader, of aan een bedrijf die GO’s wil inleveren om zijn eigen verbruik te staven.

Dashboard

Energieregulator VREG ontwikkelde een dashboard waarin het aantal bilateraal verhandelde garanties van oorsprong en de transactieprijs wordt gevisualiseerd. Zo blijkt de marktwaarde van de GO’s in 2021 ongeveer 1 tot 4 euro/MWh te bedragen, met een gemiddelde van 1,11 euro/MWh in 2022.In de filter kan gekozen worden om de gegevens voor GO’s met een bepaald land van productie, een bepaalde energiebron of een bepaalde einddatum van de productieperiode uit te lichten.
Bron: dashboard garanties van oorsprong website VREG

Leave a Reply