Skip to main content

Vrijdag keurde de Vlaamse regering de conceptnota over de invoering van digitale meters in Vlaanderen goed. In deze nieuwsflits vatten we de belangrijkste elementen van deze nota voor u samen evenals de gevolgen voor eigenaars van zonnepanelen.
De Vlaamse regering wil in 2019 starten met de uitrol van gestandaardiseerde, eenvoudige digitale meters die kwartierwaarden kunnen meten en communiceren. Gebruikers kunnen hieraan optioneel een ‘slimme’ energie-management module toevoegen. De afnemer is eigenaar van de meetdata, maar data die nodig zijn
voor de uitoefening van bepaalde wettelijk vastgelegde taken kan men wel zonder toestemming gebruiken.Men zal een databeheerder oprichten die data uitleest, samenbrengt, toegankelijk maakt en over privacy waakt.
In een eerste fase zal men digitale meters verplicht plaatsen bij nieuwbouw, verplichte metervervanging, ingrijpende renovatie, installatie van nieuwe decentrale productie kleiner dan of gelijk aan 10 kVA, plaatsing van nieuwe en vervanging van bestaande budgetmeters en bij bestaande prosumenten. In de meeste
gevallen zijn de kosten voor de digitale meter en de installatie ervan ten laste van de distributienetbeheerder. Behalve bij nieuwbouw en ingrijpende renovatie, waarbij de klant de plaatsing en indienststelling van de meter betaalt, terwijl de kosten voor de meter zelf in het nettarief worden geïncorporeerd.
Gevolgen voor eigenaars van zonnepanelen
Door het invoeren van de digitale meter zal het systeem van de terugdraaiende teller uitdoven. Om dezelfde rendabiliteit voor zonne-energie installaties te verzekeren als onder het huidige systeem, werkte de regering een alternatief compenserend systeem uit:
– Bestaande installaties en installaties geplaatst tot en met 31 december 2020 hebben gedurende 15 jaar een verworven recht op de compensatieregeling gelijkwaardig aan die van de terugdraaiende teller.
– Vanaf 1 januari 2021 zal de compensatieregeling vervallen voor nieuwe installaties. In plaats daarvan zal men een alternatief maar gelijkwaardig vergoedingssysteem implementeren, ten vroegste vanaf 1 januari 2021.
– Tot en met 31 december 2020 blijft de compensatieregeling een recht voor elke prosument, zelfs indien de termijn van 15 jaar eerder verstrijkt. Hier houdt men rekening met die mensen die reeds in een vroeg stadium in zonnepanelen investeerden.
De Vlaamse regering creëert met het invoeren van de digitale meter ook kansen voor batterijopslag. Als men een slimme module aan de digitale meter toevoegt, kan de gebruiker lokaal aan energiebeheer doen. In combinatie met slimme toestellen en opslagsystemen zoals warmtepompen en batterijen kan de gebruiker flexibiliteit aanbieden via vraagsturing.

Volgende stappen

De Vlaamse regering zal de conceptnota voorleggen aan stakeholders, een nieuwe kosten-baten analyse opzetten en een opvolgingscommissie oprichten om de uitrol verder uit te werken. ODE en Fedelec zullen actief deelnemen in deze overlegorganen om erover te waken dat de uitrol van slimme meters de rendabiliteit van zonnepanelen niet in het gedrang brengt.
Bron: PV Vlaanderen Nieuwsflits 2017/3

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply