Skip to main content

Op woensdag 27 november heeft het Hof van Beroep te Brussel de aanvraag van de netbeheerders voor het aanrekenen van netvergoedingen onwettig verklaard. Wat zijn nu de gevolgen?

Het arrest 

De belangrijkste argumenten in het arrest van de rechter zijn de volgende:

  • de aanrekening van een netvergoeding zou neerkomen op een onwettige wijziging van de structuur van het nettarief;
  • het gelijkheidsbeginsel wordt geschonden door eigenaars van grote en kleine installaties op een verschillende manier te behandelen; 
  • de elektriciteit die door eigenaars van kleine installaties op het net wordt geïnjecteerd, kan niet zonder meer gelijkgesteld worden met geïnjecteerde elektriciteit;

Als gevolg hiervan worden de beslissingen van de netbeheerders die de netvergoedingen invoerden, vernietigd.

Interpretatie van het vonnis

 

Hoe realistisch is het dat er op korte termijn een alternatieve netvergoeding komt? 

We hebben de vraag gesteld aan onze advocaat, die deze conclusies trok: 

1. Een nieuwe alternatieve “belasting” op korte termijn?

Een echte belasting kan theoretisch, maar moet door het parlement worden goedgekeurd. Dit kan niet meer voor de verkiezingen want daarvoor moet de federale regering eerst een ontwerptekst schrijven, waarover ze dan bij diverse instanties advies moet vragen, commissievergaderingen laten doorgaan, een stemming organiseren en in het staatsblad publiceren. Dergelijke procedure neemt al gauw een jaar in beslag. Geen enkele politieke partij of minister zal voor de verkiezingen daarin het initiatief willen nemen.

Dus dergelijke taks kan er niet komen voor midden 2015. 

 

2. Een nieuwe heffing binnen de distributienettarieven, kan dat?

Dit zou in principe alleen kunnen onder volgende strikte voorwaarden: 

a. De VREG moet eerst het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit (TRDE) aanpassen om te regelen hoe de injectie van PV op het net moet worden geregeld/geregistreerd. Dit zou ook het verdwijnen van de terugdraaiende meter betekenen, minstens voor PV-eigenaars. De uitvoering daarvan zou alleen maar kunnen als alle PV-eigenaars een aparte meting voor injectie zouden hebben (slimme of “half domme” meter)

b. Er moet eerst een nieuwe tariefstructuur goedgekeurd worden die de kosten van de distributienetbeheerders herverdeelt in de tarieven, met inbegrip van een injectietarief voor decentrale installaties < 10 kW (dat moet dus ook in combinatie met een aangepast TRDE). De gewesten worden pas in 2014 bevoegd voor de distributienettarieven. Daarvoor moet eerst een nieuwe berekeningsmethodiek worden opgesteld en in een decreet goedgekeurd, en pas daarna kunnen de netbeheerders op basis van de nieuwe rekenmethode een aanvraag indienen voor hun nieuwe distributietarieven.

In praktijk kan door deze procedures het nieuwe tarief wellicht pas vanaf 01/01/2016 van kracht worden.

 

3. Kan de CREG nog in cassatie gaan?

In theorie kan dat op basis van procedurefouten, maar die kans is zéér onwaarschijnlijk. Ook hoger beroep is uitgesloten: de huidige uitspraak is reeds door een Hof van Beroep gedaan (de wettelijke procedure voor klachten tegen de CREG). 

 

Conclusie : Er komt geen alternatieve taks of vergoeding in 2014 en hoogstwaarschijnlijk ook niet in 2015. 

Andere gevolgen van het vernietigen van de netvergoeding?

Verhoging van de distributienettarieven in 2016

Iedereen in de sector is er van overtuigd dat de nieuwe Vlaamse distributienettarieven in 2016 fors de hoogte zullen in gaan en er helemaal anders zullen uit zien (voornamelijk een capaciteitstarief, misschien nog gedeeltelijk een variabel verbruikstarief). 

Overleg over nieuwe tarieven

De vormgeving van deze nieuwe tarieven gebeurt niet meer door de CREG maar door de VREG, omdat het een Vlaamse bevoegdheid wordt. De VREG zal daarover het nodige overleg organiseren, en ook PV-Vlaanderen zal daar haar plaats aan tafel opeisen.

Ook geen netvergoedingen in het Waals gewest

Omdat het vonnis de federale berekening en goedkeuring van de netvergoeding onwettig verklaart, zal er ook in het Waals gewest geen sprake meer zijn van een (geplande, nog niet goedgekeurde) netvergoeding.

Grid parity voor PV <= 10 kWp is bereikt, geen certificaten voor kleine PV vanaf juli 2014 

In de huidige berekening van de steun via groenestroomcertificaten is de netvergoeding ingerekend. Omdat deze wegvalt, moet de berekening opnieuw gebeuren. Ook de BTW op het eindverbruikerstarief voor elektriciteit omlaag gaat voor 2 jaar (tot eind 2015) omlaag van 21% naar 6%. In een nieuwe berekening komt de “onrendabele top” (het extra steunbedrag dat nodig is voor de rendabiliteit over 15 jaar) onder 0 uit: er is dus geen extra steun meer nodig.

Vanaf 2014 bereiken nieuwe kleine PV-systemen daardoor “grid parity” in Vlaanderen! Een investering in PV kan dan zonder subsidie en enkel met de terugdraaiende teller worden terugverdiend op een aantrekkelijke termijn van ongeveer 10 jaar. 

Als in 2016 dan opnieuw een andere tariefstructuur wordt ingevoerd en de BTW eventueel terug stijgt naar 21%, moet de eventuele nood aan steun herberekend worden (dat is ook voorzien in het elektriciteitsdecreet) en zouden er in theorie terug certificaten kunnen uitgereikt worden.

Wat gaat PV-Vlaanderen verder doen? 

Zoals we in onze eerdere standpunten, algemene vergaderingen en persberichten hebben gezegd, zijn we principieel niet tegen een vergoeding voor het gebruik van het net, maar op voorwaarde dat deze correct en billijk berekend is.

We gaan dus opnieuw intern onze werkgroep beleid samenroepen om verder te overleggen over een eigen nieuw voorstel. Ook zullen we ondertussen contact opnemen met de netbeheerders, de VREG en het kabinet voor nieuw overleg. 

Bron : PVVlaanderen

 

 

Join the discussion One Comment

  • Tops Joseph schreef:

    Ik ben het ermee eens dat PV-eigenaars een “billijke” vergoeding betalen voor gebruik van het net. Anderzijds moet het principe van de saldering behouden blijven (ook met de slimme meter) zeker voor de eigenaars die de laatste jaren zonnepanelen hebben geplaatst zonder opbrengst van groene stroom certificaten. De huidige redenering van de Vreg waarbij zij stellen dat de opbrengst van zonne-energie zoveel mogelijk dient verbruikt te worden tijdens de productie ervan, houdt geen steek. Optimalisatie van het gebruik kan wellicht een paar procentjes helpen maar het gros van de productie wordt verbruikt in de winter en opgewekt in de zomer vermits veel ( de meeste) pv-eigenaars ook hun verwarming via electriciteit laten lopen. De optimalisatie kan m.i. beter geregeld worden via de diverse productie eenheden waarbij gasinstallaties momenteel nog het beste inzetbaar zijn. Er moet hier ook snel duidelijkheid in komen want met de huidige onzekerheid zie ik heel wat kennissen hun plannen om zonnepanelen te installeren opbergen.

Leave a Reply