Skip to main content

Op donderdag 22 september vond de eerste Belgische editie van het Energie Transitie Congres plaats te Brussel. Meer dan 200 stakeholders uit de duurzame energiesector waren aanwezig. Dit evenement, een gezamenlijk initiatief van de federaties voor hernieuwbare energie en installateurs (Edora, ODE en Techlink), toonde de urgentie aan en beklemtoonde de noodzaak van een systeemaanpak.

Deze omwenteling kan alleen slagen als we het gebruik van hernieuwbare energiebronnen vergemakkelijken, investeren in koolstofvrije oplossingen voor de verwarmingssector en het elektriciteitsnet van morgen dringend voorbereiden aan de hand van nieuwe gedecentraliseerde modellen, waarin flexibiliteit, energie efficiëntie en hernieuwbare energiegemeenschappen een belangrijke plaats zullen innemen.In een tijd waarin de gevolgen van de klimaatverandering steeds meer voelbaar worden en we een fossiele energiecrisis van ongekende proporties doormaken, wordt de sector van de hernieuwbare energie steeds meer gezien als de belangrijkste oplossing om de energietransitie te versnellen. Hernieuwbare energie is goedkoop en onuitputtelijk, veroorzaakt geen directe emissies en kan lokaal worden geproduceerd, waardoor onze energieafhankelijkheid afneemt en lokale werkgelegenheid en
welvaart worden bevorderd.

Er moet echter nog veel gebeuren om de bouw van grootschalige hernieuwbare energie-installaties te stimuleren. De uitbouw van een op decentrale productie gericht elektriciteitsnet en de ontwikkeling van een gunstig wettelijk en tarifair kader voor energiedelen moet ook elke burger, bedrijf en lokaal bestuur in staat stellen een producent van groene stroom te worden, bijvoorbeeld door stroom uit zonnepanelen te delen of deel te nemen aan een windenergieproject. Maar elektriciteit is niet alles. De tijd is ook gekomen om veel daadkrachtiger te investeren in de productie van hernieuwbaar gas en in de aanleg van warmtenetten, zeker daar waar de dichtheid van de warmtebehoefte dit rechtvaardigt. Ten slotte zal ook een betere integratie van de energieverbruikende sectoren (industrie, mobiliteit, verwarming, …) nodig zijn om de efficiëntie van het systeem te verhogen door de inzet van “slimme” apparaten waarmee de vraag beter en in real time kan worden afgestemd op het energieaanbod.

De technologieën en duurzame energiebronnen die we nodig hebben voor de energietransitie bestaan : fotovoltaïsche en thermische zonnepanelen, windturbines, warmtepompen, warmtenetten, duurzame bio-energie, batterijen en warmteopslag, digitale besturing en elektrische mobiliteit zullen in de toekomst een steeds belangrijkere rol spelen. Door variabele bronnen zoals zon en wind te combineren met stabiele of beheersbare energiebronnen zoals waterkracht, duurzame biomassa, WKK, afvalwarmte en geothermie, is het inderdaad mogelijk een complementaire energiemix te creëren die in al onze energiebehoeften kan voorzien.
Het is dan ook hoog tijd om het energiesysteem van het verleden los te laten en over te stappen op een meer dynamisch en democratisch geïntegreerd systeem, waarin consumenten tegelijkertijd consumenten, producenten en leveranciers worden, hetzij als individuen, hetzij als leden van energiegemeenschappen.

Bron: Persbericht EDORA, Techlink en Ode, 22 september 2022