Skip to main content

ODE Vlaanderen wil dat de ambitie van de Vlaamse regering voor hernieuwbare energie naar boven word bijgesteld. Een doel van 1 gigawattpiek zonnepanelen per jaar is haalbaar volgens de sectororganisatie.

De hernieuwbare-energiesector in Vlaanderen staat volgens haar klaar met een enorm potentieel aan projecten in wind- en zonne-energie, warmtenetten en warmtepompen.
Nood aan kortetermijnactie
‘1 gigawatt bijkomende onshorewind en jaarlijks 1 gigawattpiek bijkomende zonnepanelen zijn mogelijk’, stelt algemeen directeur Dirk Van Evercooren. ‘Tegen 2030 200.000 extra warmtepompen ook. Het is nú het moment om in te zetten op energie-efficiëntie en op hernieuwbare energie. De huidige energiecrisis en de situatie in Oekraïne benadrukken de nood aan drastische korte- termijnactie. Het potentieel is er, en het is enorm.’
Zowel de federale als de Vlaamse regering komt met energieplannen. Dat zijn volgens de brancheorganisatie op zich positieve signalen, maar het moet duidelijk sneller. Van Evercooren: ‘Ruim 1 gigawatt aan bijkomende onshorewindturbines kan door daadkrachtige beslissingen relatief snel ontwikkeld worden in Vlaanderen. En we hebben al bewezen dat we 1 gigawattpiek aan zonnepanelen per jaar kunnen installeren.
Beperkingen
Als de federale regering de onnodige beperkingen inzake defensie- en burgerluchtvaartrichtlijnen kan opheffen, stelt ODE Vlaanderen zo’n 800 megawatt aan bijkomende wind-op-landprojecten ontwikkeld kan worden.
In Vlaanderen zit zo’n 240 megawatt aan onshore-windvergunningen in een procedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Het snel afhandelen van deze beroepsprocedures is wenselijk. Sowieso beschikt de windenergiesector over de nodige vergunningen om dit en volgend jaar minstens respectievelijk 185 megawatt en 150 megawatt aan bijkomende windturbines bij te plaatsen.
Voorspelbaar callsysteem
Met een stabiel en vertrouwenwekkend investeringsklimaat en een voorspelbaar callsysteem stelt ODE Vlaanderen dat ook voor zonne-energie de lat zeker nog hoger gelegd kan worden dan de voor de Vlaamse Regering vooropgestelde 450 megawatt per jaar. ‘We hebben in 2020 bewezen dat we een jaarlijks groeiritme van 1 gigawattpiek aan bijkomende zonnepanelen aankunnen (red. Vlaanderen verwelkomde vorig jaar meer dan 700 megawatt aan omvormervermogen).’
Investeringsvertrouwen
Het is volgens ODE Vlaanderen nu vooral niet het moment om het investeringsvertrouwen te schaden door in te breken op bestaande engagementen van de overheid, of om te beknibbelen op subsidies. Terugkomen op aangegane engagementen uit het verleden – Vlaams minister van Energie Demir onthulde onlangs een plan 1,2 miljard euro minder groenestroomcertificaten uit te keren aan grote investeerders in circa 1.200 installaties met zonnepanelen – is volgens de brancheorganisatie uit den boze.
Het is volgens haar wel het moment om in te zetten op het opleiden van de nodige technisch gekwalificeerde profielen die de sector nodig heeft om de energietransitie op het terrein te realiseren. Van Evercooren: ‘De huidige hoge prijzen voor fossiele energie hebben de foute verhoudingen tussen de kost van duurzaam en fossiel energiegebruik enigszins rechtgetrokken, maar er blijft nood aan een structurele ingreep om de elektriciteitsfactuur te ontlasten en omgekeerd de milieu- en andere maatschappelijke kosten correct in de prijs van de fossiele energiebronnen door te rekenen. De duurzame-energietransitie vergt samenwerking tussen overheden en sector. Alleen kunnen ze de enorme uitdagingen niet oplossen.’
Bron: Solar Magazine.nl, 8 april 2022

Leave a Reply