Skip to main content

De CREG keurde een voorstel van de netbeheerders goed over een netvergoeding of injectietarief voor eigenaars van kleine PV-installaties. De PV-sector, vertegenwoordigd door PV-Vlaanderen, Fedelec, Nelectra en LVMEB, vindt alleen een injectietarief op basis van correcte metingen aanvaardbaar.

Deze netvergoeding zou worden toegepast vanaf 1 januari 2013 voor alle bestaande en nieuwe installaties van zonnepanelen met een vermogen kleiner dan of gelijk aan 10 kW. Het voorstel dat nu is goedgekeurd laat de keuze tussen het plaatsen van een slimme meter of een forfaitaire heffing per geïnstalleerde kilowatt aan vermogen van zonnepanelen.

De PV-sector eist in het belang van de consument een billijk bedrag dat gestoeld is op het bestaande goedgekeurde injectietarief voor laagspanning. Dat varieert naargelang de netbeheerder tussen 0,31 en 0,67 eurocent per kWh. Voor een gemiddeld gezin met 4 kWp zonnepanelen zou dit een bedrag tussen 7 en 15 € per jaar betekenen. De bedragen buiten proportie die eerder in de pers genoemd waren zijn een factor 20 hoger. Ter vergelijking, het huidige injectietarief voor grote fossiele en nucleaire centrales is vandaag ongeveer 3 cent per kWh geïnjecteerde stroom. Elke hogere heffing zou dus discriminerend zijn en betekent dat groene stroom hoger belast wordt dan vervuilende technologieën.

Een te hoge heffing zou bovendien ingerekend moeten worden in de berekening van het nieuwe steunbedrag voor PV-installaties, volgens de principes van het rekenmodel van het Vlaams Energieagentschap. Dat kan tot de situatie leiden dat subsidie nodig is om een taks te betalen.

Daarnaast is de heffing retroactief: ze zal ook toegepast worden op alle bestaande PV-installaties. Het is dus een maatregel die eigenaars van zonnepanelen niet hebben kunnen inrekenen bij hun beslissing om zonnepanelen te installeren.

Er rijzen ook heel wat vragen over de praktische haalbaarheid en de ongewenste effecten van deze maatregel. Als kleine installaties volgend jaar geen steun meer ontvangen, is de kans groot dat vele nieuwe PV-eigenaars zich ook niet meer zullen aanmelden als dergelijke forfaitaire “zonnetaks” wordt geheven. Hierdoor verliezen netbeheerders inzicht op de evolutie van groene stroom in hun netten, met alle gevolgen vandien voor het technische netbeheer.

“We hebben dringend een positief signaal en een langetermijnvisie nodig van het beleid”, zegt Alex Polfliet, voorzitter van PV-Vlaanderen. “Groene stroom uit zonnepanelen is essentieel om de doelstellingen voor groene energie te halen in 2020 en de tijd dringt. Op het moment dat de klimaatconferentie in Doha oproept tot dringende maatregelen, is het een slecht signaal dat de Vlaamse overheid tegelijk de steun schrapt en een nieuwe taks invoert”.

De PV-sector stelt als enige aanvaardbare optie voor om de huidige goedgekeurde injectietarieven toe te passen in combinatie met het plaatsen van een bijkomende injectiemeter of een slimme meter. Net nu berekend is dat structurele subsidie voor PV stroom binnenkort niet meer nodig is, vinden we het niet meer dan logisch om bewuste burgers die bereid zijn een ecologische investering te doen, niet forfaitair te belasten.

Bron : PVVlaanderen

Leave a Reply