Skip to main content

Sinds 1 juli 2014 is de VREG bevoegd voor het bepalen van de tariefmethodologie en het nemen van tariefbeslissingen voor Vlaanderen. Wij kiezen voor inkomstenregulering als methodologie omdat het efficiënte bedrijfsvoering stimuleert. Wij willen tarieven die de kosten van de netbeheerders zo goed mogelijk reflecteren. De VREG heeft een inkomen opgelegd aan de distributienetbeheerders die op basis hiervan tariefvoorstellen hebben ingediend. De VREG heeft na controle de tarieven voor 2015 goedgekeurd.
Gemiddeld stijgt de elektriciteitsfactuur voor een gezin met een doorsnee verbruik van 3.500 kWh met 8,4%. Voor een gezin met een aardgasverbruik van 23.260 kWh daalt de aardgasfactuur met 3,06%. 2 op 3 gezinnen in Vlaanderen verbruiken zowel elektriciteit als aardgas. Voor hen zal de totale energiefactuur gemiddeld stijgen met 0,54%.
Tariefbevoegdheid
Door de zesde staatshervorming zijn de gewesten vanaf 1 juli 2014 bevoegd voor distributienettarieven. In Vlaanderen is dat de VREG via een bepaling in het energiedecreet. Wat houdt deze tariefbevoegdheid in?

 • Bepalen tariefmethodologie
  • op welke vergoeding hebben netbeheerders recht voor de door hen geleverde diensten?
  • per netbeheerder wordt een toegelaten inkomen bepaald op basis van de tariefmethodologie
 • Bepalen tariefstructuur
  • aan welke klantengroepen (laagspanning/middenspanning/ …) en tariefdragers (kWh,vermogen,…) worden tarieven aangerekend?
 • Nemen tariefbeslissingen
  • goedkeuren van tariefvoorstellen van de netbeheerders door VREG (na controle)

 Wat zijn distributienettarieven?
Er zijn éénmalige of niet-periodieke diensten zoals een aansluiting voor nieuwbouw, werken aan een aansluiting, studiekosten,… die de netbeheerder rechtstreeks aan de afnemer factureert. Deze worden nu geïndexeerd.
Daarnaast zijn er ook periodieke diensten zoals het transport van energie van producent naar consument. Dit zijn de zogenaamde toegangstarieven die via de factuur van de energieleverancier worden aangerekend. Ze bevatten een

 • vergoeding voor het gebruik van het distributienet (de netbeheerder maakt kosten om netten aan te leggen en te onderhouden)
 • vergoeding voor geleverde diensten door de netbeheerder (meteropnames, …)

U betaalt via deze nettarieven ook de kosten van openbaredienstverplichtingen die zijn opgelegd aan de netbeheerders zoals gratis elektriciteit, opkoopverplichting certificaten tegen minimumsteunprijs, premies voor energiebesparing, …
Wat staat op een energiefactuur?
Op een energiefactuur van een gezin staan verschillende elementen:

 • Energieprijs: kosten om elektriciteit te produceren en aardgas in te voeren, winstmarge, organisatie van een klantendienst, …. Dit deel is voor de energieleverancier;
 • Nettarieven (toegangstarieven):
  • Transmissie van elektriciteit (opbrengst voor Elia)
  • Vervoer van aardgas (opbrengst voor Fluxys)
  • Distributienettarieven
 • Heffingen en btw: kosten die de overheid oplegt.PERS-2014-11 19/12/2014

De distributienettarieven zijn een opbrengst voor de distributienetbeheerders (DNBs) maar worden via de factuur van de energieleverancier aan de klant aangerekend. De distributienettarieven zijn een deel van de factuur. Voor elektriciteit maken ze 38% uit van de totale factuur, voor aardgas 19% (voor een gemiddeld gezin met een verbruik van 3.500 kWh elektriciteit en 23.260 kWh aardgas).
Wie betaalt distributienettarieven?
De VREG vindt het fair dat alle afnemers, ook de prosumenten (consumenten die zelf energie produceren) met terugdraaiende teller, een solidaire en redelijke vergoeding betalen voor de diensten die de distributienetbeheerder levert. Alle afnemers die aangesloten zijn op het distributienet voor elektriciteit en/of aardgas moeten deze nettarieven dan ook betalen.
Vergelijking distributienettarieven 2014-2015
Evolutie distributienettarief ELEK en GAS 2015 versus 2014 voor doorsnee gezin (met tweevoudige meter en jaarverbruik van 3.500 kWh en een jaarverbruik gas van 23.260 kWh (inclusief BTW))

Evolutie distributienettarief ELEK en GAS 2015 versus 2014 voor bedrijf op middenspanning (met jaarverbruik elektriciteit van 50.000 kWh en een jaarverbruik aardgas van 290.750 kWh
De distributienettarieven elektriciteit en aardgas dalen beide in de grootteorde van 10%.
 
Redenen stijging distributienettarieven elektriciteit

 • In het verleden werden tarieven aangerekend die niet de volledige kosten dekten (voornaamste: de opkoop van certificaten groene stroom en warmte-krachtkoppeling)
 • Wegvallen recuperatie REG-premies (hoogrendementsbeglazing, zonneboiler, dakisolatie, …)
 • Recuperatie saldi 2008-2009PERS-2014-11 19/12/2014
 • Volumes (kWh) zijn de belangrijkste tariefdrager, deze dalen door lokale productie en REGacties

 
Redenen daling distributienettarieven aardgas

 • Reële kosten lager dan gebudgetteerde kosten
 • Meer inkomsten door koude winters
 • Verrekening saldi 2008-2009
 • Impact op belastingstelsel door uittrede private partner

 
Tarief voor prosumenten met een terugdraaiende teller

 • Principe: alle afnemers, ook de zonnepaneleneigenaars met terugdraaiende teller, betalen een solidaire en redelijke vergoeding voor de diensten die de distributienetbeheerder levert
 • Een zonnepaneleneigenaar maakt dubbel gebruik van het distributienet
 • In 2015 wordt de helft van dit bedrag gefactureerd (vanaf 1 juli 2015). We geven de leveranciers de nodige tijd om de klantenbeheer- en facturatiesystemen aan te passen. Zo kunnen ze de processen voor de nieuwe klantengroep grondig uitwerken en testen
 • Tarief verschilt van netgebied tot netgebied
 • Tarief afhankelijk van het vermogen van de omvormer(s)
 • Voor prosumenten met een terugdraaiende teller met een standaard installatie van 4,2 kW met een netto 0-verbruik zal de gemiddelde jaarfactuur 340 euro bedragen.

 
Conclusies

 • De tarieven zijn kostenreflectief
 • Breuk met het verleden
 • Kosten worden zo snel mogelijk doorgerekend, er is geen opstapeling van saldi
 • Tarieven kunnen jaarlijks aangepast worden
 • Tarieven zijn kostendekkend
 • Tarieven zijn eerlijk en fair: iedereen betaalt mee voor de uitbouw en het gebruik van het net
 • Tarieven zijn toekomstgericht: de netbeheerders worden gemotiveerd om efficiënter te werken
 • Factuurbedrag is sterk afhankelijk van verbruik (kWh)
  • Energiebesparing loont!
  • Vergelijking van leveranciers loont! Via de V-test® kan u kiezen voor de leverancier met de beste voorwaarden
 • Gemiddeld stijgt de elektriciteitsfactuur voor een gezin met een doorsnee verbruik van 3.500 kWh met 8,4%
 • Voor een gezin met een aardgasverbruik van 23.260 kWh daalt de aardgasfactuur met 3,06%
 • Voor gezinnen in Vlaanderen die zowel elektriciteit als aardgas verbruiken zal de totale energiefactuur gemiddeld stijgen met 0,54%

 
Waar vindt u de distributienettarieven 2015?
www.vreg.be/distributienettarieven (gezinnen en kleine bedrijven)
www.vreg.be/distributienettarieven-elektriciteit-en-aardgas-2015 (globale overzichten met details)

Vanaf januari in de detailberekening elektriciteits- en aardgasprijs in de V-test®
www.vreg.be/doe-de-v-test-voor-gezinnen
www.vreg.be/doe-de-v-test-voor-kleine-bedrijven

Leave a Reply