Skip to main content

In de loop der jaren is het mogelijk dat uw zonnepaneleninstallatie één of meerdere wijzigingen ondergaat. Wij gaan dieper in op de wijzigingen en hun mogelijke gevolgen voor PV-installaties met een omvormervermogen groter dan 10 kVA.
zonnepanelen dak

Wijziging Melden netbeheerder Melden VREG (*) (her)keuring (her)oplevering
Verplaatsing X X X X
Verwijdering X X
Uitbreiding X X X X
Vervanging omvormer X X
Stijging piekvermogen panelen X X X X
Wijziging eigenaar X X
Vervanging ontkoppelbeveiliging X X
Defecte verbruiksteller X
Defecte productieteller X

(*) Enkel wijzigingen aan PV-installaties die in aanmerking komen voor de toekenning van groenestroomcertificaten en die geregistreerd zijn in de certificatendatabank moet je melden aan je netbeheerder

Wijziging 1: verplaatsing

Als je PV-installatie wordt verplaatst naar een ander toegangspunt (met andere EAN-code), dan moet je voor de verplaatsing opnieuw een aansluitingsaanvraag indienen bij je netbeheerder (Infrax of Eandis). Alle stappen die gevolgd worden bij de aansluiting van een nieuwe PV-installatie (netstudie, offerte, oplevering… ) moeten hier opnieuw doorlopen worden op het nieuwe adres.
Let op!
Enkel PV-installaties die volledig worden verplaatst, dus zowel de panelen zelf als de omvormer(s) en de productieteller (zoals initieel geplaatst, AREI-gekeurd en aangemeld), behouden hun looptijd en minimumsteun voor groenestroomcertificaten. Verhuizen er slechts één of enkele componenten naar een nieuw adres, dan verliezen ze het recht op groenestroomcertificaten. De oorspronkelijke PV-installatie werd immers ontmanteld en bestaat dus niet meer.

Wijziging 2: verwijdering

Onder een verwijdering verstaan we:

  • de definitieve buitendienststelling van je PV-installatie
  • de verplaatsing van je PV-installatie buiten het werkingsgebied van de netbeheerder (Infrax of Eandis)

Dergelijke verwijderingen moeten na maximaal vijf dagen gemeld worden aan de netbeheerder.

Wijziging 3: uitbreiding

Elk bijkomend geïnstalleerd vermogen van je panelen wordt beschouwd als een uitbreiding van de bestaande installatie. Hiervoor moet steeds een aparte aansluitingsaanvraag ingediend worden bij je netbeheerder (Infrax of Eandis). Alle stappen die gevolgd worden bij de aansluiting van een nieuwe PV-installatie (netstudie, offerte, oplevering … ) moeten hier voor de uitbreiding opnieuw doorlopen worden.
Als je panelen bijplaatst, dan moet je ook een aparte omvormer en productieteller plaatsen.
Bijplaatsen van panelen bij een certificaatgerechtigde PV-installatie, waardoor het totale piekvermogen van de oorspronkelijke PV-installatie stijgt, is dus niet toegelaten als die niet zijn aangesloten via een aparte omvormer(s) en productieteller. Doe je dat toch, dan wordt dat aanzien als fraude!
Ook als er nieuwe omvormers bijkomen, om diverse redenen (bv. batterijopslag), is dat een uitbreiding die je aan de netbeheerder moet melden.

Wijziging 4: vervanging omvormer

Elke vervanging van de omvormer houdt in dat je PVinstallatie herkeurd moet worden. De omvormer(s) die in de plaats komen moeten voldoen aan de huidige technische voorschriften en dus vermeld zijn op de Synergridlijst C10/26 – Lijst van erkende uitrustingen voor de toepassing van §2.10, § 2.13 en bijlage 4 van C10/11 revisie 06.2012. De vervanging van de omvormer heeft geen impact op de minimumsteun of op de lopende periode.
De vervanging van de omvormer moet gemeld worden aan je contactpersoon uit het oorspronkelijke aansluitingsdossier.
Bij deze melding bezorg je altijd ook het nieuwe keuringsverslag van de PV-installatie aan je netbeheerder (Infrax of Eandis).

Wijziging 5: stijging totaal piekvermogen van de panelen

Als het piekvermogen van de panelen toeneemt, dan moet de opbrengst van het bijkomende vermogen apart gemeten worden. De bijkomende panelen krijgen de minimumsteun van dat moment en er begint voor dit deel van de installatie een nieuwe periode (zie ‘Wijziging 3: uitbreiding’).
Moeten je zonnepanelen worden vervangen na schade door brand of storm? Dan is het vaak moeilijk om nog panelen van exact hetzelfde vermogen te vinden. Daarom mag bij vervanging in geval van overmacht het totale piekvermogen met maximaal 10 % toenemen. Er mogen echter geen panelen worden bijgeplaatst om blijvend aanspraak te kunnen maken op groenestroomcertificaten.

Wijziging 6: nieuwe eigenaar

Als de PV-installatie door verkoop, echtscheiding of overlijden wijzigt van eigenaar, dan moet je dat melden bij de netbeheerder (Infrax of Eandis). Als de verandering van eigenaar ook betekent dat je facturatiegegevens voor de uitbetaling van de groenestroomcertificaten of het verzendadres van demaandelijkse productierapportering moet aangepast worden, moet je dat ook melden bij je netbeheerder.

Wijziging 7: vervanging externe netontkoppelbeveiliging

Als blijkt dat de netontkoppelbeveiliging van je installatie defect is en moet worden vervangen, dan moet je dat altijd melden aan je netbeheerder (Infrax of Eandis). De instelparameters van die netontkoppelbeveiliging zijn intussen immers mogelijk niet meer geldig.
De tijdige ontkoppeling van PV-installaties van het distributienet is cruciaal voor de veiligheid. De voorschriften hierover moeten dan ook altijd worden gerespecteerd.
Meer info:
– Stappenplan Eandis (p30)
– Stappenplan Infrax 

Wijziging 8: defecte verbruikersteller

De verbruiksteller is eigendom van de distributienetbeheerder (Infrax of Eandis). Het is dan ook aan niemand toegestaan, behalve je netbeheerder, om werken uit te voeren op deze teller. Als je een defect opmerkt aan deze teller moet je zo snel mogelijk contact opnemen met de netbeheerder.
Let op! Als na het onderzoek blijkt dat de verbruiksteller geen gebreken vertoont en correcte meetresultaten registreert zullen de kosten van de interventie aangerekend worden.

Wijziging 9: defecte productieteller

Hoewel deze teller jouw eigendom is, gelden dezelfde regels dan bij de verbruiksteller. Geen enkele externe partij, behalve je netbeheerder (Infrax of Eandis), mag werken uitvoeren aan deze teller. Als je een defect opmerkt aan deze teller moet je zo snel mogelijk contact opnemen met je netbeheerder.
Let op! Als na het onderzoek blijkt dat de verbruiksteller geen gebreken vertoont en correcte meetresultaten registreert zullen de kosten van de interventie aangerekend worden.
Bronnen:
– Zonnepanelen > 10 kVA. Hoe haal je energie uit zonlicht?
 Klantinstallaties op het LS-distributienet. Netontkoppelbeveiliging van een installatie voor decentrale productie.

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply