Skip to main content

Eigenaars of beheerders van PV-installaties groter dan 10 kW en uitgerust met 4kwadrantsmeters zullen van hun energieleverancier bericht krijgen over de aanrekening van injectietarieven vanaf februari 2011. De wettelijke basis daarvoor is een arrest van het Grondwettelijk hof van 12 juli 2012.

 

De distributienettarieven behoren tot de federale bevoegdheid. De mogelijkheid tot aanrekening van tarieven voor injectie van energie in het net is voorzien in de algemene tariefregels van de federale regulator CREG (zie het Koninklijk Besluit over tarieven van 2 september 2008). Tarieven zijn pas geldig na onderzoek en goedkeuring door de CREG.

Tijdelijk Vlaams verbod tot aanrekening van injectietarieven

Het Vlaams Parlement ontdekte in 2010 een verschil in behandeling tussen grootschalige ‘grijze’ productie (op het transmissienet) en ‘groene’ productie (voornamelijk op het distributienet) en was van oordeel dat injectietarieven voor decentrale productie een rem konden zetten op het Vlaamse beleid over hernieuwbare energiebronnen.

Daarom had het Vlaams parlement via het decreet van 23 december 2010 de injectietarieven voor hernieuwbare energie en WKK afgeschaft voor de Vlaamse distributienetbeheerders.

Door dit verbod rekenen de Vlaamse netbeheerders sinds februari 2011 geen injectietarieven meer aan.

 

Grondwettelijk Hof vernietigt dit verbod op 12 juli

De CREG vocht dit Vlaamse decreet aan voor het grondwettelijk hof. Met succes: het decreet van 23 december 2010 werd recent door het Grondwettelijk Hof vernietigd. Dit gebeurde bij arrest 89/2012 van 12 juli 2012. Het Hof oordeelde dat de tarieven tot de exclusieve bevoegdheid van de federale overheid behoren. Bijgevolg kon de Vlaamse overheid geen verbod invoeren. Overigens moeten sinds januari 2012 alle grote klassieke elektriciteitscentrales ook een injectietarief aan ELIA betalen – dus geen discriminatie meer van groene stroom.

Deze vernietiging werkt retroactief. Dit betekent dat de vernietigde norm moet worden geacht nooit te hebben bestaan. De netbeheerders hadden destijds de aanrekening van injectietarieven opgeschort onder voorbehoud van alle rechten.

 

Netbeheerders gaan de niet-aangerekende injectietarieven factureren

Nu het Vlaamse decreet vernietigd is, kunnen de netbeheerders de destijds niet-aangerekende injectietarieven aanrekenen en dit met terugwerkende kracht vanaf februari 2011.

De toegangshouders op injectiepunten (m.a.w. de leveranciers waarmee eigenaars van PV-installaties een contract hebben afgesloten voor de verkoop van geïnjecteerde zonnestroom) zullen al dan niet een gespreide factuur ontvangen voor de achterstallige injectietarieven. Deze tarieven zullen, afhankelijk van de contractuele voorwaarden, doorgerekend worden aan de producenten (eigenaars van PV-installatie).

PV-installaties kleiner of gelijk aan 10 kW betalen dit injectietarief niet, omdat er door de terugdraaiende teller geen injectie van zonnestroom gemeten wordt.

Goedgekeurde tarieven op website CREG

In 2010 dienden de netbeheerders nieuwe tarieflijsten in bij de nationale regulator CREG. Daarin werd ook een aparte tarieflijst voor injectie voorzien, die verschilt van netbeheerder tot netbeheerder. De CREG heeft de distributienettarieven van Eandis goedgekeurd voor 4 jaar (dus tot en met 2014). Bij Infrax gaat het om tussentijdse tarieven die ook door de CREG zijn goedgekeurd.

De tarieflijsten zijn beschikbaar op deze webpagina van de CREG en bij de distributienetbeheerder

Als toelichting hebben we in de bijlage achteraan deze nieuwsflits de relevante tarieven uit de tarieflijst van netbeheerder Iverlek (Eandis-koepel) geselecteerd en vergeleken met enkele andere netbeheerders (dit is geen volledige opsomming).

Standpunt PV-Vlaanderen

 

Deze uitspraak van het grondwettelijk hof konden wij uiteraard niet beïnvloeden. Het betekent dus dat er een injectietarief is en zal blijven bestaan. De terugwerkende kracht maakt ook dat het voorlopig niet nodig is om dat te verhogen. Wij raden onze leden aan om elke facturatie grondig te vergelijken met de officiële tarieflijsten.

De vernietiging van het Vlaamse verbod op injectietarieven ruimt ook een juridisch bezwaar op tegen het invoeren van een aparte “netvergoeding” voor PV-installaties kleiner of gelijk aan 10 kW.

Vanuit PV-Vlaanderen voeren we informeel en confidentieel overleg daarover met relevante partners

Leave a Reply